สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นามวงศ์
2. เด็กชายบัญชาชัย  อารีภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลาลัย  ชาวระนอง
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิทักษ์  สายโยรักษ์
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 5 1. เด็กชายภูมิภัทร  เหล็งบุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวประภาศรี  สิมุฒิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตาทอง
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวนภา  บุญยืด
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวิกา  กะตะจิต
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิราพร  เสาะแสวง
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง 4 1. นางสาวปนัชดา  สาระสิงห์
2. นางสาวพรชิตา  วรรณคำ
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นายวรชาติ  นามบุตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. นางสาวภัคจิรา  แสงฮาด
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรัญชิต  ปาณะวงศ์ษา
2. นายศุภชัย  ไชยโย
3. นายอาทิตย์  ภูสีดิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
2. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภัทร  อินทะสมบัติ
2. นายตรีทศ  บุญจริง
3. นายวิวัฒน์  เหล็งทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
2. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีไสย์
 
1. นายเทวัญ  เกษมนิมิตพร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นายพงศกร  จันทะสอน
 
1. นายวรชาติ  นามบุตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปราณีรัตน์  ช่วยดี
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวทัตติยา  ไชยสุระ
 
1. นายเทวัญ  เกษมนิมิตพร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวเพ็ญพร  เสาทอง
 
1. นางพรรณธิรา  ได้พึ่ง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวดลยา  ทิพย์อุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัครพล  โพธิ์งาม
 
1. นายเทวัญ  เกษมนิมิตพร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรชัช  ทุมรินทร์
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  ไชยสุระ
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวรสสุคนธ์  ผลให้
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลลักษณ์  นนทฤทธิ์
2. นายจักรเพชร  ฟองดา
3. นางสาวณัฐพร  พรมรัตน์
4. นายธนกร  เจริญรัตน์
5. เด็กชายนายธิติวุฒิ  อุนาภาค
6. นางสาวบัวคำ  ลาภา
7. นางสาวมยุรินทร์  สายวรณ์
8. นายวันชัย  จรูญภาค
9. นางสาวสุวรรณี  เรืองขำ
10. นายอัษฎาวุธ  โสตภักดิ์
 
1. นายเกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง
2. นางนิ่มนวล  ขันเงิน
3. นางสาวชไมพร  อุณาภาค
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกาญจน์  โสพระบุตร
2. นายต่อยศ  สามารถ
3. นางสาวยศวดี  ปานุเวช
4. นายวิระพล  ชอบทำทาน
5. นายเพชรประกาย  ไกยนารถ
 
1. นางพรรณธิรา  ได้พึ่ง
2. นางสาวชไมพร  อุณาภาค
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเมฆา  ปัญญาวุธ
2. นายเสกสรรค์  ปัตถาลี
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเกื้อกลิ่น
2. นายวรายุทธ  สู่เสน
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  อาษาศรี
2. นางสาวสุวรรณี  ชาวโพนทอง
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอติมาพร  เดชา
2. เด็กชายอัครพล  โพธิ์งาม
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวปนัสยา  ฝ่ายรีย์
2. นางสาวสุพรรณี  หาญจิตร
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐพร  พรมรัตน์
2. นางสาวปานชีวรรณ  ศรีหาวงค์
3. นางสาวเพ็ญพร  เสาทอง
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายธัญญกฤษณ์  แย้มกระโทก
2. นายอภิสิทธิ์  เทพารักษ์
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวสุดารัตน์  ราชมุณีสุข
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงกอง
3. นายอนันต์  อุทุกพรรค
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวชุชาฎา  ดอกไม้
2. นางสาวมยุรินทร์  สายใจ
3. นางสาวอักษรฤดี  สีงาม
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรเพ็ชร  สีดาโคตร
2. นางสาวพิมพิลาลัย  ทัศบุตร
3. นายสุทธิพงษ์  หงษ์แสน
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยไพรินทร์  ตาทอง
2. นางสาวสุวนิดา  สมบัตรมล
3. นางสาวเกษมณี  สีแดง
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง 4 1. นางสาวกัญชลาภรณ์  อุ่นจิตต์
2. นางสาวปวีณา  สีฟ้า
3. นางสาวสุจิรา  ทางนที
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  ธนะนู
2. นางสาวประภัสสร  สายเนตร
3. นางสาวสุนันท์  ตาทอง
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เมืองปาก
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชาวโพนทอง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ไตรยะมูล
 
1. นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนพันธ์
 
1. นายวรชาติ  นามบุตร
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ปัตถาลี
2. เด็กหญิงธรัญญา  พิมมาทอง
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค