สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นามวงศ์
2. เด็กชายบัญชาชัย  อารีภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวปนัสยา  ฝ่ายรีย์
2. นางสาวสุพรรณี  หาญจิตร
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค