สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  มาสู่
2. เด็กหญิงปิยนันทิดา  สายตา
3. เด็กหญิงพานิชย์  พรมสิทธิ์
4. เด็กชายภูบดี  อ่างคำหงส์
5. เด็กชายศุภกิจ  ภูมะลี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยแสง
2. นางสาวปวีณา  สาธิสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยารัตน์  ศรีวิราช
2. นางสาวปราณี  คำหล่อ
3. นายปริญญา  มาทวงศ์
4. นายวุฒิชัย  กัติยะวงค์
5. นายศรัณย์  บุญรอด
 
1. นางสาวพิชญากร  พงษ์เกษม
2. นายจักรพงษ์  ทองห่อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.93 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉันทะโสม
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  บริสุทธิ์
 
1. นางพิสมัย  แก่นก่อ
2. นางสาวชลลดา  อุทธา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.86 ทอง 12 1. นายภานุวัฒน์  คามะเชียงพิน
2. นางสาวสุนะธิดา  ภูมิภาค
 
1. นางสาวปวีณา  สาธิสุข
2. นางศุลีภรณ์  ทองเลิศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายนันทิชาติ  บุญชู
2. นายสินชัย  เจริญท้าว
3. เด็กหญิงสิรีธร  จันทร์โรจนานนท์
4. นายอภิสิทธิ์  ศิริสมบัติ
5. นายอภิสิทธิ์  ตั้งธรรมทัศน์
6. นายเปมฑัต  สายทิพย์
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกรภัทร์  ภูมิภาค
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก่นคำ
3. นางสาวจิราภรณ์  ไชยสุระ
4. นายจิรายุทธ  กู่ทอง
5. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
6. เด็กชายทวีรัตน์  นวลอินทร์
7. เด็กชายธวัชชัย  บูคะธรรม
8. เด็กหญิงธันยชนก  เจริญผล
9. เด็กหญิงนฤมล  บุญทวี
10. นายนันทิชาติ  บุญชู
11. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
12. นายปฏิภาน  ผิวพรรณ
13. นายปริญญา  มาทวงศ์
14. นางสาวปิยาภัสร์  บุญตา
15. นายภักดี  พรหมกสิกร
16. เด็กชายยุทธการ  ยังคำพบุตร
17. นางสาววราภรณ์  สาระพา
18. นายวันชัย  สืบดี
19. เด็กชายวุฒิพงษ์  มารมย์
20. นายศรัณยู  ยุวบุตร
21. เด็กหญิงศิริธร  จันทร์โรจนานนท์
22. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
23. เด็กชายศิริวัฒน์  เพชรชู
24. เด็กชายศุภโชค  กันยายน
25. นายสินชัย  เจริญท้าว
26. นางสาวสิริรัตน์  ยะราช
27. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
28. นางสาวสุจิตรา  คชพรม
29. นางสาวสุธิดา  อดทน
30. เด็กหญิงอทิตติญา  ทะนงศ์
31. นายอานนท์  มาสู่
32. นายเปมฑัต  สายทิพย์
33. นางสาวเพ็ญนภา  วงศ์ประเทศ
34. นางสาวเมธาพร  เจริญผล
35. นายเสริมวิทย์  โสรส
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
4. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
5. นางสาวปานดวงจิต  วงศ์งาม
6. นางสาวชลลดา  อุทธา
7. นางสาวอัจจิมา  รบกล้า
8. นายจักรกริซ  บุญมา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสถาพร  วริสาร
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรวลัย  วงศ์ตา
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสถาพร  วริสาร
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรวลัย  วงศ์ตา
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอภิสิทธิ์  ศิริสมบัติ
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรภัทร์  ภูมิภาค
2. เด็กชายจิรายุทธ  กู่ทอง
3. นายณรงค์ศักดิ์  สายทิพย์
4. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
5. นายนันทิชาติ  บุญชู
6. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
7. นายภักดี  พรหมกสิกร
8. นางสาววราภรณ์  สาระพา
9. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
10. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
2. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
3. นางสาววราภรณ์  สาระพา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยะราช
5. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
6. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  พงษ์ผา
2. นายปฏิพล  บุญอุด
3. นายพนุพงษ์  อัปคุตโต
4. นายพรภวิษย์  ทองพรม
5. นายรัฐพล  ส่องแสง
6. นายศรราม  สำราญสุข
 
1. นายนะรักษ์  ปัญญาดี
2. นายสว่างพงษ์  พงษ์สุพรรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  รูปแก้ว
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาหา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อุทธา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ก้อนด้วง
 
1. นางอุรักษ์  บำรุงวงศ์
2. นางสาวพิสมัย  ตาละคุณ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพรวิไล  ว่องไว
2. นางสาววรรณิดา  มาสา
3. นางสาวอารีรัตน์  เพ็งโคตร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
2. นายหาญชัย  จันทมาศ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณรงค์ศักดิ์  สายทิพย์
2. นายอภิสิทธิ์  ตั้งธรรมทัศน์
 
1. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
2. นายยรรยง  บูชาพันธ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ศิลบุตร
2. เด็กหญิงภานุพรรณ  พลเทพ
 
1. นายยรรยง  บูชาพันธ์
2. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวนิติญากร  ดวงปาโคตร
2. นางสาวศิรินภา  โชติช่วง
 
1. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
2. นายยรรยง  บูชาพันธ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บาลสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภลักษ์  โสรส
3. นางสาวสุภาพร  ลัทธิวรรณ
4. นางสาวสุภารักษ์  สมสุข
5. นางสาวสุวนันท์  บูชาพันธ์
6. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญรอด
 
1. นางนภาพร  ครุธสิน
2. นางไพรวรรณ  ต้นงอ
3. นางอุรักษ์  บำรุงวงศ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณณพร  ปามุทา
2. นางสาววราพร  พ่วงศรี
3. นายศรัณยู  ยุวบุตร
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทิ้งโคตร
5. นางสาวสกัญญา  ต้นงอ
6. นางสาวอภิญญา  เที่ยงตรง
 
1. นางนภาพร  ครุธสิน
2. นางศุลีภรณ์  ทองเลิศ
3. นางอุรักษ์  บำรงวงศ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 11 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์ขาว
2. เด็กชายนัฐพล  ข้างน้อย
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ท้าวแก้ว
 
1. นางไพรวรรณ  ต้นงอ
2. นายยรรยง  บูชาพันธ์
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวันชัย  สืบดี
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาน  ผิวพรรณ
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก่นคำ
2. นายจิรายุทธ  กู่ทอง
3. นางสาวจุฑารัตน์  สุดา
4. นายณรงค์ศักดิ์  สายทิพย์
5. นายณัฐนนท์  สายทอง
6. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
7. นายทวีรัตน์  นวลอินทร์
8. เด็กหญิงนฤมล  บุญทวี
9. นายนันทิชาติ  บุญชู
10. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
11. นายปฏิภาน  ผิวพรรณ
12. นายภักดี  พรหมกสิกร
13. เด็กชายยุทธการ  ยังคำพบุตร
14. นายวันชัย  สืบดี
15. นายศตวรรศ  หนูสิน
16. นางสาวศิริมา  เล่าทุย
17. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
18. เด็กชายศิริวัฒน์  เพชรชู
19. นายสถาพร  วริสาร
20. นายสินชัย  เจริญท้าว
21. เด็กหญิงสิริรัตน์  ยะราช
22. เด็กหญิงสิรีธร  จันทร์โรจนานนท์
23. เด็กชายสืบพงศ์  พลเทพ
24. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
25. เด็กหญิงอทิตติญา  ทะนงศ์
26. นายอานนท์  มาสู่
27. นายเสกสันต์  สายทิพย์
28. นายเสริมวิทย์  โสรส
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
4. นางสาวปานดวงจิต  วงศ์งาม
5. นางสาวอัจจิมา  รบกล้า
6. นายจักรกริซ  บุญมา
7. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ