สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกรภัทร์  ภูมิภาค
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก่นคำ
3. นางสาวจิราภรณ์  ไชยสุระ
4. นายจิรายุทธ  กู่ทอง
5. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
6. เด็กชายทวีรัตน์  นวลอินทร์
7. เด็กชายธวัชชัย  บูคะธรรม
8. เด็กหญิงธันยชนก  เจริญผล
9. เด็กหญิงนฤมล  บุญทวี
10. นายนันทิชาติ  บุญชู
11. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
12. นายปฏิภาน  ผิวพรรณ
13. นายปริญญา  มาทวงศ์
14. นางสาวปิยาภัสร์  บุญตา
15. นายภักดี  พรหมกสิกร
16. เด็กชายยุทธการ  ยังคำพบุตร
17. นางสาววราภรณ์  สาระพา
18. นายวันชัย  สืบดี
19. เด็กชายวุฒิพงษ์  มารมย์
20. นายศรัณยู  ยุวบุตร
21. เด็กหญิงศิริธร  จันทร์โรจนานนท์
22. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
23. เด็กชายศิริวัฒน์  เพชรชู
24. เด็กชายศุภโชค  กันยายน
25. นายสินชัย  เจริญท้าว
26. นางสาวสิริรัตน์  ยะราช
27. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
28. นางสาวสุจิตรา  คชพรม
29. นางสาวสุธิดา  อดทน
30. เด็กหญิงอทิตติญา  ทะนงศ์
31. นายอานนท์  มาสู่
32. นายเปมฑัต  สายทิพย์
33. นางสาวเพ็ญนภา  วงศ์ประเทศ
34. นางสาวเมธาพร  เจริญผล
35. นายเสริมวิทย์  โสรส
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
4. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
5. นางสาวปานดวงจิต  วงศ์งาม
6. นางสาวชลลดา  อุทธา
7. นางสาวอัจจิมา  รบกล้า
8. นายจักรกริซ  บุญมา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรวลัย  วงศ์ตา
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอภิสิทธิ์  ศิริสมบัติ
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพรวิไล  ว่องไว
2. นางสาววรรณิดา  มาสา
3. นางสาวอารีรัตน์  เพ็งโคตร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
2. นายหาญชัย  จันทมาศ