สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  นนตะศรี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงมาลย์
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางนภาพร  บัวทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์วริน  ตั้งชนะชัยกุล
2. เด็กหญิงอริสรา  ปาวรีย์
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำทิพย์  พารักษ์
2. นางสาวบุญจิรา  โสนาคา
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลมาลย์  บุญจันทร์
2. นางสาวสุพิตา  ทองดี
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐชา  บุญธิมา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญทำนุก
3. นางสาวสิณมณี  ป้อมหิน
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาภรณ์  ขันติกิจ
2. นางสาวพิมพ์วดี  บุญธิมา
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  สุวะมาศ
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร