สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.72 ทอง 15 1. เด็กหญิงพรรภษา  เคนโสม
2. เด็กชายอรัญ  คำศรี
 
1. นางจินตนา  รูปใส
2. นางสาวจารุวรรณ  ยืนสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.29 ทอง 5 1. นายศักดิ์ณรงค์  สาระบัว
2. นางสาวอรัญญา  บุญสะอาด
 
1. นางจินตนา  รูปใส
2. นางสาวจารุวรรณ  ยืนสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวศิริภัสสร  โพธิราช
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารุณี  จารุชัย
2. เด็กชายธราดน  ไชยศรี
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
2. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ผลสิน
2. เด็กหญิงวรวีร์  บับพาน
3. เด็กชายอติชาติ  โพธิราช
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
2. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยมลล์  ไกยชาติ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีเป้า
3. นายณะขจร  ไชยศรี
4. นายบัญชา  ปานะศรี
5. นายพงศธร  บุญธิมา
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
3. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกิตติวัฒน์  บุญธิมา
 
1. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายจตุรงค์  แสวงวงศ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.8 ทอง 5 1. นายคงศักดิ์  อินตะมา
2. นายนัฐกมล  นิลภา
3. เด็กชายบัญชา  ปานะศรี
4. นางสาวปานตะวัน  ลุ่มนอก
5. เด็กหญิงศศิประภา  มีด้วง
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิลพาทย์
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์  เชื้อนิล
3. เด็กชายภานุมาศ  มงคลเสริม
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
2. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  นนตะศรี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงมาลย์
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางนภาพร  บัวทอง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์วริน  ตั้งชนะชัยกุล
2. เด็กหญิงอริสรา  ปาวรีย์
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำทิพย์  พารักษ์
2. นางสาวบุญจิรา  โสนาคา
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลมาลย์  บุญจันทร์
2. นางสาวสุพิตา  ทองดี
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐชา  บุญธิมา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญทำนุก
3. นางสาวสิณมณี  ป้อมหิน
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาภรณ์  ขันติกิจ
2. นางสาวพิมพ์วดี  บุญธิมา
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  สุวะมาศ
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐากูร  คำบุญ
2. เด็กชายณครินทร์  วงแก่น
3. เด็กชายธนาพงษ์  มุกดี
 
1. นายพิเชษฐ์  มานาม
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทะนงศักดิ์  ทานะกาศ
2. นางสาวสุกัญญา  หอมชื่น
3. นายอนาวิล  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
2. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 1. เด็กหญิง สุรัสวดี  วงศ์สองชั้น
2. เด็กชายสมพงษ์  นาถาบุตร
3. เด็กหญิงสุนิสา  สามงามขาว
 
1. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
2. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวจิราพร  เสาตรง
2. นางสาวปิยะพร  มานุพันธ์
3. นางสาวสายฝน  บุญแปลง
4. นางสาวสุภาพร  ศรีสะอาด
5. นางสาวอรปรียา  หวังผล
6. นางสาวแสงนภา  ทองอ้น
 
1. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
2. นางพนารินทร์  ไกยพันธ์
3. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงณฐกร  สวัสดิ์เล็ก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเหลือ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กันยวิมล
 
1. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
2. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐญา  เชื้อธรรม
2. นางสาวภรณ์ศิรินทร์  เชาว์ไว
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  วงศ์ศิริ
 
1. นางเอื้อนทิพย์  สุกุ
2. นางสาวปทิตตา  เจตนา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกิตต์  บุญยอด
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  วิลามาศ
3. เด็กชายอานนต์  บุญแก้ว
 
1. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวปทิตตา  เจตนา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  รัตนวงค์
2. นางสาวนฤทุมน  คุ้มบุ่งคล้า
3. นายพงศธร  รุสำเร็จ
 
1. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทเพชร
2. เด็กหญิงนันทิชา  ปักการะโน
3. เด็กหญิงเก็จมณี  ภูทะโล
 
1. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
2. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลิต  พทาเพชร
2. เด็กชายอัครพงษ์  ผลสิน
3. เด็กหญิงอุษา  วรรณโสภา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
2. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  โพศาราช
2. นายวีระยุทธ  บุญมี
3. นางสาวสีดารัตน์  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
2. นางสาวนันทิวา  รักธรรม
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สมาทอง
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  มานุพันธ์
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอติชาติ  ยุวบุตร
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิเชษฐ์  ทองเหลือง
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญา  เชื้อเงิน
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดุลย์  จันทอง
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดิ์เล็ก
2. นางสาวกัณธิมา  ศรีสุวรรณ์
3. นางสาวกาญจนา  ไกยชาติ
4. เด็กชายก่อเกียรติ  สาระบุตร
5. เด็กหญิงชญานิน  มารัตน์
6. นางสาวฑิมัมพร  พารา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองสังวรห์
8. เด็กหญิงดวงมณี  ชมภูแสน
9. นางสาวติยาพร  ฤกษ์ดี
10. นายนัฐกมล  นิลภา
11. เด็กชายนัฐพล  คาระนัด
12. เด็กชายปัญญา  เชื้อเงิน
13. นางสาวพิชญารัตน์  ยอดสิงห์
14. นายพิเชษฐ์  ทองเหลือง
15. นายภาณุพงศ์  จันวัน
16. นายมนัสชัย  ศรีปันหา
17. เด็กชายมินธาดา  กุลวงค์
18. นางสาววาสนา  ก้อนคำ
19. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ทานะวิโรจน์
20. นางสาววิไลพร  มาลัย
21. เด็กหญิงศศิประภา  โชคชัยพาณิชกุล
22. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองหมื่น
23. นางสาวสวรรษา  ดุมแก้ว
24. นางสาวสุวะนันท์  มารัตน์
25. นางสาวหทัยภัทร  ระดาพงษ์
26. เด็กชายอดุลย์  จันทอง
27. เด็กชายอติชาติ  ยุวบุตร
28. นางสาวอรญา  ลำต้น
29. นางสาวอักษรเทียน  บัวอ่อน
30. เด็กหญิงเสาวภา  สาระบุตร
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นายไกรวุฒิ  กลิ่มเกลี้ยง
3. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
4. นางพนารินทร์  ไกยพันธิ์
5. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
6. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
7. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา