สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิลพาทย์
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์  เชื้อนิล
3. เด็กชายภานุมาศ  มงคลเสริม
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
2. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม