สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพงษ์  ขว้างแป้น
2. เด็กชายอังกูร  แก้ววันนา
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายชโยดม  พานิพัด
 
1. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวสุพัตรา  บุญหาญ
 
1. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพิชญาภรณ์  สีทอง
 
1. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันทพร  ก้อนสิน
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวดาราทิพย์  สมภพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกพร  อินทะกนก
 
1. นายวิทวัติ  บั้งทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายฉัตริน  พรรคเจริญ
 
1. นางศศฺิธร  มณีเขียว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาววิไลภรณ์  กลมเกลียว
 
1. Mrs.Sasithorn  Maneekiaw
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสกุลกานต์  สุดาชม
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวอันธิกา  ยอดวงค์
 
1. นายวิทวัติ  บั้งทอง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐากร  แสนอ้วน
2. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วไพวัน
3. นางสาวอัญริยา  พึ่งพบ
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
2. นายปารมี  เขาวงษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 1. นายจรัสพงษ์  ใจสว่าง
2. นายศดานันท์  แหวนแก้ว
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรนภา  นาคสังข์
2. นายสถาพร  ก้อนสิน
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงคำแพง  เสริมทรัพย์
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  อัมชัย
3. เด็กชายยุรทิตย์  ไชยโท
4. เด็กหญิงวรัญญา  การช่างทำ
5. เด็กหญิงหนูกาญจน์  นางาม
6. เด็กชายอนันต์  แพงงาม
 
1. นางสาวดาราทิพย์  สมภพ
2. นางอารี  ทรงกรด
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิกา  โสมรักษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สุดาชม
3. นายศิริโชติ  ปัสสาคำ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  หอคำ
2. นายสมาน  ปลดเปลื้อง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 1. เด็กชายชัยนันต์  ดำมา
2. เด็กชายภานุมาศ  โสมรักษ์
3. นางสาวสุพัฒตรา  ปัญญาดี
 
1. นายสมาน  ปลดเปลื้อง
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลสตรี  กาเผือก
2. นายธนภูมิ  แสงเดือน
3. นายวุฒินันท์  แก่นจันทร์
 
1. นายสมาน  ปลดเปลื้อง
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวิศา  แก้วโส
2. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณโสภา
3. เด็กชายพลศิลา  ทองเอิบ
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีเนตร
2. นายจันทา  โกมลศรี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศรัณพร  นางาม
2. นางสาวสราลี  รัตนศรี
3. นางสาวโสภา  ใจใส
 
1. นายปารมี  เขาวงษ์