สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายพูนทรัพย์  ธรรมมามนต์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสมบัติ
 
1. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายธีระพงษ์  แก่นวงษ์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  บำเพ็ญ
 
1. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวมณีรัตน์  ประทุมลี
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจันจิลา  คันทา
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวสโรชา  วงษ์สุดตา
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเนตรชนก  โคลนกระโทก
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวอรกัญญา  ชัยคุณาสิน
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอนันตชัย  ปัตติโน
 
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรกัญญา  ชัยคุณาสิน
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุขดี
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญกอง
3. เด็กชายสิทธิเดช  แสงเพชร
 
1. นางภาวิดา  วรรณเสน
2. นางสาวเสาวภา  พิมรัตน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายนครินทร์  สิงห์โชติสุขแพทย์
2. นางสาววรรณี  สุดธะสิน
3. นางสาวสุกัญญา  แนมขุนทด
 
1. นางภาวิดา  วรรณเสน
2. นางสาวเสาวภา  พิมรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฌานุพงษ์  ศรีพิกุล
2. นายพงศธร  วงศ์สิงห์งาม
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐพล  กิตติกาขจร
2. เด็กชายธนพล  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวพรพิมล  ไพรสนฑ์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายพงศธร  วงศ์สิงห์งาม
2. นายวีระกุล  จรทะผา
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายวุฒิชัย  บุตรลา
2. นายอดุลศักดิ์  แสนสี
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ยาวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงสุปราณี  พับพาน
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยคำ
2. เด็กหญิงรสนันท์  ฤกษ์นาวา
3. เด็กหญิงวรดา  ชื่นตา
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางสาววัชราภรณ์  แดงอาจ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทอป่าน  สุขไชย
2. นางสาวนิลาวัลย์  มูลพันธ์
3. นางสาวพรชนก  สมหวัง
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวน
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.83 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิติมา  เสนีทัย
2. เด็กชายภัคพงษ์  สายเย็น
3. เด็กหญิงลลิตา  รูปหล่อ
 
1. นางสาวกฤตยารัชต์  ทองคุณ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยุทธยงค์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นายคมสันต์  พินิจลำ
2. นายอภิสิทธิ์  ดาวัลย์
3. นางสาวอริศรา  ซ่อมแก้ว
 
1. นายสุขสันต์  วงษ์ปัตน์ษา
2. นางสาวกฤตยารัชต์  ทองคุณ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำนนท์
2. เด็กชายจัตตุพล  สุวอ
3. เด็กหญิงอารียา  แดงบุตร
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวสุวณี  จันทร์เหลือง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  อุทุมพันธ์
2. เด็กหญิงป่านแก้ว  สุไชย
3. เด็กหญิงมัลลิกา  นารีนุช
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวน
2. นางพัชรา  ไตรยวงศ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  รอดวงค์
2. นายชัยยันต์  ศิลาบุตร
3. นางสาวมณีวรรณ  มงคลมาตย์
 
1. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวินี  วงศ์อุคะ
2. นายมนตรี  ศิริกลิ่น
3. นายวิทยา  ม้าวพรม
 
1. นางพัชรา  ไตรยวงศ์
2. นางสาวสุวณี  จันทร์เหลือง
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ธรรมวงศ์
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พิมพ์เทศ
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  บุปผาดา
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  ก่ำเมือง
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 1. เด็กชายธีระภัทร  กลางถิ่น
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุขอนันต์  สุริยะศรี
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธิเดช  อรัญ
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา