สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเนตรชนก  โคลนกระโทก
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอนันตชัย  ปัตติโน
 
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายนครินทร์  สิงห์โชติสุขแพทย์
2. นางสาววรรณี  สุดธะสิน
3. นางสาวสุกัญญา  แนมขุนทด
 
1. นางภาวิดา  วรรณเสน
2. นางสาวเสาวภา  พิมรัตน์