สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายพูนทรัพย์  ธรรมมามนต์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสมบัติ
 
1. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายธีระพงษ์  แก่นวงษ์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  บำเพ็ญ
 
1. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุขดี
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญกอง
3. เด็กชายสิทธิเดช  แสงเพชร
 
1. นางภาวิดา  วรรณเสน
2. นางสาวเสาวภา  พิมรัตน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐพล  กิตติกาขจร
2. เด็กชายธนพล  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวพรพิมล  ไพรสนฑ์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายพงศธร  วงศ์สิงห์งาม
2. นายวีระกุล  จรทะผา
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง