สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายอภิชาติ  ดำบรรพ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลวกไธสง
 
1. นายนิรันดร์  ลาภสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 17 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญกลม
2. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วแสน
 
1. นางศุภวรรณ  บุตดีวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.29 ทอง 15 1. นายชัยณรงค์  จันทวงค์
2. นางสาววรรณิศา  อมรสินทร์
 
1. นางสาวนวลศรี  มั่งมี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายสหรัฐ  สุวะมาศ
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.7 เงิน 7 1. เด็กหญิงอลิสา  ชมภูแสน
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวทิพาพร  อุปริมาตย์
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัชพล  บุญจั้ง
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวปิยะดา  แสนมี
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หวังผล
2. เด็กหญิงปวีณา  โพธิรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญแปลง
 
1. นายไกรวุฒิ  ศรีสุข
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิตตา  ชูทอง
2. เด็กหญิงอภิวรรณษา  อินตะโสม
 
1. นางสาวสรัญญา  ปาวรีย์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษณีย์  วงค์สุข
2. นางสาวสุพัตรา  ธิวะพล
3. นายสุภกิจ  พันดา
 
1. นางสาวสังวาลย์  ขันเพชร