สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายอภิชาติ  ดำบรรพ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลวกไธสง
 
1. นายนิรันดร์  ลาภสาร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.7 เงิน 7 1. เด็กหญิงอลิสา  ชมภูแสน
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หวังผล
2. เด็กหญิงปวีณา  โพธิรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญแปลง
 
1. นายไกรวุฒิ  ศรีสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิตตา  ชูทอง
2. เด็กหญิงอภิวรรณษา  อินตะโสม
 
1. นางสาวสรัญญา  ปาวรีย์