สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 17 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญกลม
2. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วแสน
 
1. นางศุภวรรณ  บุตดีวงค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.29 ทอง 15 1. นายชัยณรงค์  จันทวงค์
2. นางสาววรรณิศา  อมรสินทร์
 
1. นางสาวนวลศรี  มั่งมี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายสหรัฐ  สุวะมาศ
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวทิพาพร  อุปริมาตย์
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวปิยะดา  แสนมี
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษณีย์  วงค์สุข
2. นางสาวสุพัตรา  ธิวะพล
3. นายสุภกิจ  พันดา
 
1. นางสาวสังวาลย์  ขันเพชร