สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายทศพร  สารรัตน์
2. เด็กชายรัญชน์  สารรัตน์
 
1. นางสาววิภาวดี  คำภู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรมินทร์  ผิวบาง
2. เด็กชายพิเชฐ  แสงนวล
 
1. นางรัชดา  นิลฉวี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เครือศรี
2. เด็กหญิงกุมารี  ถาพร
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เนื้อแก่น
4. เด็กหญิงสุนารี  ไพยกาล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  มณีเขียว
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นางสาวอมรรัตน์  พลหาญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ยืนนาน
2. นางสาวพรนภา  ต้นงอ
3. นางสาวรชพร  สมคะเณย์
4. นายอธิเบศร์  อุทธา
5. นางสาวอภิสรา  บุญนูน
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นางศศิธร  พยัคฆพล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพูนเพิ่ม  เพิ่มพูน
2. นางสาวอุไรวรรณ  บรรลือ
 
1. นางสาวสุจิตรา  สารรัตน์
2. นางจันทราวรรณ  เรืองแสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัญญา  ดวงอุปมา
2. นายวัชรพล  อยู่สุข
 
1. นางสาววาสนา  บรรลือ
2. นางสาวสุจิตรา  สารรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพทูลย์
 
1. นางสาวหทัยชนก  ป้องสีดา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุจิตรา  นนทศิลป์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มัศยามาศ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศุภนิดา  คำโกน
 
1. นางไพรณ๊  ค่ำคูณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสันต์
 
1. นางสาวหทัยชนก  ป้องสีดา
2. นางไพรณี  ค่ำคูณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมคะเณย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นายพิชิต  ประธาน
 
1. นางไพรณี  ค่ำคูณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  ต้นงอ
2. นางสาวกัญญา  เทียมเมฆ
3. นางสาวกัญญารัตน์  หินกอง
4. นายจอนนี่  วรรณโสภา
5. นางสาวจิรา  สุดาชม
6. นางสาวจุฑารัตน์  โลห์คำ
7. นางสาวจุฑารัตน์  นาแพง
8. นางสาวชนิดา  ศรีคะเณย์
9. นางสาวชุติมา  วรรณโสภา
10. นายธงธวัช  อุทิตสาร
11. นายธนพล  ชูพันธ์
12. นายธนพัฒน์  จันทะหงษ์
13. นายธนากรณ์  บุญเรือง
14. นางสาวนงลักษณ์  เผ่าผม
15. นายปฐมพร  ผ่านโพธิ์คำ
16. เด็กชายปรเมนทร์  กาญจนารี
17. นายพงศธร  วรรณโสภา
18. นายพิชิต  สิงห์นาค
19. นางสาวพิมพ์วิภา  ลีลา
20. นายพีระพัฒน์พงศิริ  สุวพันธ์
21. นางสาวมนัสนันท์  อุดมพันธ์
22. นางสาวลออรัตน์  เจียมจังหรีด
23. นายวิทวัฒน์  พรมนต์
24. นายวุฒิชัย  มุทาพร
25. นายศรชัย  ศุภเสถียร
26. นายสงกรานต์  ป้อมหิน
27. นางสาวสุธิมา  แจ่มดวง
28. นางสาวสุพัตรา  สาระคำ
29. นางสาวสุเมธา  พลชัย
30. นางสาวอัจฉราภร  กาญจนารี
31. นายเจนภพ  โสมรักษ์
32. นางสาวเพ็ญพิชชา  ฤกษ์ศรี
33. นายเรืองฤทธิ์  ภาทอง
 
1. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
2. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  บุตรภักดิ์
4. นางสาวชลิตตา  เผ่าผา
5. นางสาวพิรญาณ์  สมบุตร
6. นางสาวจันทร์สุดา  ธิมาทาน
7. นางสาววิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายสถาพร  สมภูมิ
 
1. นายชาตรี  เจริญศิริ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชกิจ  ก้อนคำ
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  ป้อมหิน
2. นางสาวจิตลดา  วันดี
3. นางสาวฐิตาธร  ต้นวงค์
4. นางสาวทิพวรรณ  พันธุมาศ
5. นางสาวธิดารัตน์  ภักดี
6. นางสาวนริสรา  ทะไกรลาช
7. นางสาวรุ่งเรืองทิพย์  แก้วกัณหา
8. นางสาวสิริรัตน์  พาหา
9. นางสาวสุธิมล  ณะอุบล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
2. นางสาวหทัยชนก  ป้องสีดา
3. นางไพรณี  ค่ำคูณ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.4 ทอง 6 1. นายกิตติธัช  โสมรักษ์
2. นางสาวนิภาพร  วรรณโสภา
3. นายภาณุชัย  พาหา
4. นางสาวศุทธิตา  ผิวหอม
5. นายอำนาจ  บุญทิพย์
 
1. นางไพรณี  ค่ำคูณ
2. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กลิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิจบำรุง
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  ศรีจันทร์
2. นางสาวนันทวรรณ  เหลาผา
3. นางสาวศันสนีย์  สีวัง
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวกุลนันท์  พิลากุล
2. นางสาวอาทิตยา  อุทธา
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. นางสาวสิรินญา  เบ้าคำ
2. นางสาวอารียา  เบ้าคำ
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สนธิหา
2. เด็กชายนัยนันทน์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
2. นางสาวนภา   คำมุล
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชนัน  แก้วธรรมมา
2. นางสาวศุภสุตา  กลิ่นหวาน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  อุทธา
2. นางสาวนิรพัฒน์  ปานะวงศ์ศา
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภณ  ขำแก้ว
2. นางสาวธัญจิรา  วรรณทวี
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวนภา  คำมุล
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายช่วยทวี  อุภัยศรี
2. นายศักรินทร์  สุขนุ่ม
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.5 ทอง 6 1. นายกฤษฎา  ชูทอง
2. นางสาวจิณัฎฐา  แก่นกุล
3. นายจิรพัฒน์  ปฏิวรณ์
 
1. นางมัณฑนา  ชินลี
2. นางฉวีวรรณ  ผาใหญ่