สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บางเหลือ
2. เด็กชายเจษฏา  การะเกตุ
 
1. นางสาวจิตรา  สอนพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายศรายุทธ  ปรือทอง
2. เด็กชายศุภณัฐ  นาคพันธ์
 
1. นางนิดทิญา  พิมพ์ตรา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายทวีศักดิ์   แก้วขาว
2. นายธีระวัฒน์  อุทธิสาร
3. นางสาวปิยะพร  มีทองแสน
4. นางสาวภาวิตา  บุญกัณต์
5. นางสาวมยุรี  ป้องเพชร
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฏิณญา  โมราชาติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.12 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มะดารักษ์
2. เด็กชายธนากร  ประสมสุข
 
1. นางมาลัยทิพย์  มีชัย
2. นางพรไพร  บุญสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.43 ทอง 4 1. นายปิยวัฒน์  บุญเคล้า
2. นางสาวอมรรัตน์  ตางาม
 
1. นายทวี   โมราชาติ
2. นางมาลัยทิพย์  มีชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สีดา
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะพร  สอนพงษ์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบิญญฤทธิ์  บุญไทย
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลาภรัตน์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพวรรณ  กาเผือก
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  มณีสาย
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญมาก
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.98 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  โสระเวช
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวปุณฑริกา  ทีรวม
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.7 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภา  ต้นเกตุ
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  พร้อมสุข
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงณดารัตน์  กุลสิงห์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารารัตน์  โพธารินทร์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัญจพร  ต้นโพธิ์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธารารัตน์  โพธารินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติพล  ต้นเกตุ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  มีทองแสน
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเคล้า
4. เด็กชายทยากร  ศรีทะวัน
5. เด็กชายธนกฤต  ไชยงาม
6. เด็กชายธีรพงษ์  นาคพันธ์
7. เด็กชายนัทธพงษ์  ใจกล้า
8. เด็กชายวุฒิพล  ชนะชัย
 
1. นายรณกรณ  จันทร์สด
2. นายวีระยุทธ์  โสระเวช
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีชาเชต
2. เด็กหญิงปรางวราทิพย์  ลาภสาร
3. เด็กหญิงศิราณี  มีทองแสน
 
1. นางจิราภรณ์   ยงยุทธ
2. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์วิมล  ป้อมหิน
2. นายทีปกร  ยอดแก้ว
3. นางสาวํธัญญรัตน์  หาดี
 
1. นางพิสมัย  บุญยงค์
2. นางสุภาภรณ์  ทองกลม
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.83 เงิน 13 1. เด็กหญิงกุสุมา  สายเหลา
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  บุญไทย
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฎิณญา  โมราชาติ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายธีระวัฒน์  อุทธิสาร
2. นายพงศกร  บุญทา
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฎิณญา  โมราชาติ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  โพธารินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นิ้วทอง
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมพลี
2. นางสาวสรารัตน์   โคตรทิพย์
3. นางสาวสุภาพร  กวีวงค์
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โล่ห์คำ
2. เด็กหญิงทิพยุพา  มุทาพร
3. เด็กหญิงวรัญญา  อ้วนดี
 
1. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
2. นายพงศกร  เพียรภายลุน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.8 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนา  อนุดำ
2. นางสาวสุริวิภา  วีระพันธ์
3. นายเรืองศักดิ์  พันธ์วงศ์
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงกีรัตติญา  โยฆะวัฒน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์