สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  โพธารินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นิ้วทอง
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมพลี
2. นางสาวสรารัตน์   โคตรทิพย์
3. นางสาวสุภาพร  กวีวงค์
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว