สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายศรายุทธ  ปรือทอง
2. เด็กชายศุภณัฐ  นาคพันธ์
 
1. นางนิดทิญา  พิมพ์ตรา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.7 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภา  ต้นเกตุ
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.83 เงิน 13 1. เด็กหญิงกุสุมา  สายเหลา
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  บุญไทย
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฎิณญา  โมราชาติ