สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บางเหลือ
2. เด็กชายเจษฏา  การะเกตุ
 
1. นางสาวจิตรา  สอนพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายทวีศักดิ์   แก้วขาว
2. นายธีระวัฒน์  อุทธิสาร
3. นางสาวปิยะพร  มีทองแสน
4. นางสาวภาวิตา  บุญกัณต์
5. นางสาวมยุรี  ป้องเพชร
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฏิณญา  โมราชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.12 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มะดารักษ์
2. เด็กชายธนากร  ประสมสุข
 
1. นางมาลัยทิพย์  มีชัย
2. นางพรไพร  บุญสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.43 ทอง 4 1. นายปิยวัฒน์  บุญเคล้า
2. นางสาวอมรรัตน์  ตางาม
 
1. นายทวี   โมราชาติ
2. นางมาลัยทิพย์  มีชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สีดา
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะพร  สอนพงษ์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบิญญฤทธิ์  บุญไทย
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลาภรัตน์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพวรรณ  กาเผือก
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  มณีสาย
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญมาก
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.98 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  โสระเวช
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวปุณฑริกา  ทีรวม
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  พร้อมสุข
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงณดารัตน์  กุลสิงห์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารารัตน์  โพธารินทร์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัญจพร  ต้นโพธิ์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธารารัตน์  โพธารินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีชาเชต
2. เด็กหญิงปรางวราทิพย์  ลาภสาร
3. เด็กหญิงศิราณี  มีทองแสน
 
1. นางจิราภรณ์   ยงยุทธ
2. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์วิมล  ป้อมหิน
2. นายทีปกร  ยอดแก้ว
3. นางสาวํธัญญรัตน์  หาดี
 
1. นางพิสมัย  บุญยงค์
2. นางสุภาภรณ์  ทองกลม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายธีระวัฒน์  อุทธิสาร
2. นายพงศกร  บุญทา
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฎิณญา  โมราชาติ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โล่ห์คำ
2. เด็กหญิงทิพยุพา  มุทาพร
3. เด็กหญิงวรัญญา  อ้วนดี
 
1. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
2. นายพงศกร  เพียรภายลุน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.8 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนา  อนุดำ
2. นางสาวสุริวิภา  วีระพันธ์
3. นายเรืองศักดิ์  พันธ์วงศ์
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงกีรัตติญา  โยฆะวัฒน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์