สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมชาญ  ดีล้วน
2. เด็กชายบัณฑิต  ปัตตัย
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมเพชร  พิมพารัตน์
2. เด็กชายอิทธิ  ไตยรงค์
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  พูลเพิ่ม
2. นายชาญวิทย์  วรบุตร
3. นายสมเกียรติ  สุภาพงษ์
4. นายสรยุทธ  อ้วนผุย
5. นางสาวอุษา  สิงห์ทอง
 
1. นายศิษฏวัชร์  ชาวนา
2. นายเติมพงศ์  พุทธิเสน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พาตา
2. นางสาวปาริชาติ  ป้อมหิน
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  การปลูก
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวเกตุมณี  ไตยวงค์
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  มะณีสาย
2. เด็กชายศตวรรษ  บุญมูล
3. เด็กชายอัครชัย  หล่าจันดี
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์แดง
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวรบุญ
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธร  บัวทุม
2. เด็กหญิงจินตหรา  ภู่เกษร
3. เด็กชายธีรชัย  พึ่งพบ
4. เด็กชายสมศักดิ์  วิลัยรัตน์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีลม
6. เด็กชายเมคิน  คำสา
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  จำตอง
2. นายธีระยุทธ  สมลักษณ์
3. นายปัญญา  ดวงพรหม
4. นายพัฒนสุวรรณ  ศรีปราชญ์
5. นายสัญญา  วันนา
6. นายสุภชัย  วณานิชย์
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นายเอกฉัตร  กาณารักษ์
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิริศราภรณ์  กุมพิโล
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวสุดารัตน์  จันทนาม
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์  สิงห์นาค
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายนพฤทธิ์  ดาลัย
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงชยุดา  ป้องกก
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวประวีณา  ใจใหญ่
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสถิตย์  สุดา
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวรัตน์  หงษา
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยาทอง
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายชาญวิทย์  วรบุตร
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  ดาบุตร
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวณิชาภัทร  ดงหนู
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหิกขุนทด
2. เด็กชายฐิติกร  ขุนพิชัย
3. เด็กหญิงธัญญาศิริ  บ่อแก้ว
4. เด็กชายนัครินทร์  จันทรเสนา
5. เด็กหญิงฟ้าประทาน  สง่างาม
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  ลือชา
7. เด็กชายศุภกฤต  คำอ่อน
8. เด็กชายสถิตย์  สุดา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  หงษา
10. เด็กชายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ขาลี
2. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวชนิกานต์  ทาภักดี
3. นายทศพร  สิงห์เชื้อ
4. นายธรรมนูญ  ปัญญาดี
5. นายธาดาพงษ์  จุละกะ
6. นางสาวปณิดา  บุญมาศ
7. นางสาวปราณี  พุทธรัตน์
8. นางสาวปรารถนา  อยู่เย็น
9. นายสงกรานต์  ระวังยาก
10. นายสุริยัน  ทองห่อ
 
1. นางอภืชญา  วงศ์ขาลี
2. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ชุมแสง
2. นางสาวพิจิตรา  บุญโท
3. นางสาววิลาวัลย์  วรรณวัติ
4. นายศิริวัฒน์  บุญทูล
5. นางสาวอุษณีกรย์  มิ่งทอง
6. นางสาวอุไรวรรณ  มณีพันธ์
 
1. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
2. นางอภืชญา  วงศ์ขาลี
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 16 1. เด็กชายชวลิต  สาวิตรตระกูล
2. เด็กชายภูธร  โพธารินทร์
 
1. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
2. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  จำปานนท์
2. เด็กชายอนิโรจน์  บุญหาญ
3. เด็กชายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักพันธ์  โทบุดดี
2. นายภูรี  สาเกตุ
3. นายวิชิตชัย  เสียงหวาน
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ภาคี
2. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงวรฤทัย  ชมภูเพชร
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฐานบุตร
5. นางสาวศิริกัญญา  หาวงศ์
6. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  สุขเล้า
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คชมิตร
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์
3. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  กานุสนธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  ก้อนสิน
3. นายศักดิ์นรินทริ์  ทองแสง
4. นายศักดิ์มงคล   ทิพย์สมบัติ
5. นางสาวอภิษฎา  กรุงแก้ว
6. นางสาวเมดารินทร์  กานุสนธ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คชมิตร
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์
3. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงธาริณี  อนันตโชติ
2. เด็กหญิงนันธิดา  จรูญภาค
3. เด็กหญิงเอื้อนอรรถสอน  ลาภสาร
 
1. นายบุญเสียน  สิถิระบุตร
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.6 ทอง 4 1. นายพิเชษฐศิลป์  พึ่งหนู
2. นางสาวภัทรา  จอมเกตุ
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีสำอาง
 
1. นางนงนุช  ทวีพันธ์
2. นางสาวยุภาวัลย์  ลุกลาม
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิตินันท์  สีแลง
2. นางสาววรันธร  แสงจันทร์
3. นางสาวสุรกานต์ดา  แสนเลิง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คชมิตร
2. นางนงลักษณ์  อุปสุข