สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 16 1. เด็กชายชวลิต  สาวิตรตระกูล
2. เด็กชายภูธร  โพธารินทร์
 
1. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
2. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ภาคี
2. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงวรฤทัย  ชมภูเพชร
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฐานบุตร
5. นางสาวศิริกัญญา  หาวงศ์
6. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  สุขเล้า
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คชมิตร
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์
3. นางนงลักษณ์  อุปสุข