สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายวรพล  โมรา
2. เด็กชายอดิศร  ศรีคำมุล
 
1. นางสาวภัทริยา  โพธิ์ศรีคุณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจีรพันธุ์  คำภีระ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แก้วลี
 
1. นางวรรณรัตน์  สีเขียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงสมร  สุพล
2. เด็กชายพิเชฐ  ทองหิน
 
1. นางเสงี่ยม  หิรัญสิงห์
2. นายประเสริฐ  จาริอุตร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.29 ทอง 9 1. นายนันทวัฒน์  โทคำเวช
2. นางสาวเสาวนีย์  คำแดง
 
1. นางลาวัลย์  สีหะวงษ์
2. นายพันธ์ศักดิ์  สีเขียว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุศรา  สิงห์แก้ว
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวปรารถนา  เจริญจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โคตะวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวปรารถนา  เจริญจิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นายอภิรัช  สีงาม
 
1. นายสุนทร  ศรีเดช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.31 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยครุฑ
 
1. นายสุนทร  ศรีเดช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาววชิราภรณ์  มูลนาม
 
1. นางเสงี่ยม  หิรัญสิงห์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาริวงษ์
 
1. นายสุนทร  ศรีเดช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์  นนทะคุณ
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกอร  ป้องสุข
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวนิรมล  สนใจ
 
1. นายประเสริฐ  จาริอุตร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นาถาบุตร
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายศักดิ์สิทธิ์  นนทะคุณ
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทภัค  น้อยวิบล
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาววัลดา  พันธุระ
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวสุภาภรณ์  กุลเกลี้ยง
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขม้นดี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำตัน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คูณผล
 
1. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
2. นางลัคนา  สันตะวงศ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวสุพินยา  สนใจ
2. นางสาวสุภัสสรา  วิชาพูล
3. นายอภิชัย  พาลมาศ
 
1. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
2. นางลัคนา  สันตะวงศ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  สุริยันต์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายอาณัฐ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารีรัตน์  สินทับ
2. นางสาวแพรวพราว  เชื้อธรรม
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นรศรี
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงค์เหลา
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  สุริยันต์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยณรงค์  พรรณรัตน์
2. นายเชิดเกียรติ  พันธุระ
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนพฤทธิ์  ซ้อมจันทา
2. นางสาวรัตนา  บุญลิลา
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิติพงษ์  วงศ์เหลา
2. นายสมพงษ์  บัวหลวง
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายเถลิงศักดิ์  เถาว์โท
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีระพันธ์  คำภีระ
2. เด็กชายทักษ์  สนใจ
3. เด็กชายพานทอง  พระสุพันธ์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยณรงค์  พรรณรัตน์
2. นายนพฤทธิ์  ซ้อมจันทา
3. นายเชิดเกียรติ  พันธุระ
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  ถามูลตรี
2. เด็กชายศุภณัฐ  ภูลายยาว
3. เด็กชายเลิศชาย  ผาลิวงค์
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  โสภา
2. นายพงษ์เดชา  บุญแจ่ม
3. นายพีระยุตถ์  สมบูรณ์
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวจินตหรา  ไหว้ครู
2. นางสาวจิราพรรณ  อุดนอก
3. นางสาวทัศนีพร  ฤาชัย
4. นางสาวราตรี  ทิพรัตน์
5. นางสาวศศิวรรณ  จำปาหอม
6. นางสาวอาภาพร  โสภา
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
3. นางวศินี  จาริอุตร์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวชนกนันท์  หอมสิน
2. นางสาวชมพูนุท  พระโสภา
3. นางสาวณัฐธิดา  คามใส
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. นางวศินี  จาริอุตร์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิดา  สุยะดา
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  จันทะโสม
3. เด็กหญิงไพริน  บุญภาย
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ละคร
2. นายรัตนากร  โสภาศรี
3. นางสาวศิริวิมล  ศรีภา
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. นางวศินี  จาริอุตร์
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธ์ชัย
2. เด็กชายอนุชา  กันหาคุณ
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  ลำไยผล
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
2. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุนิตย์  สินชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรหมลิขิต  วงศ์เหลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  กันหาคุณ
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุนิต  สินชู
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
2. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มจิต
2. เด็กชายศรัณย์  บุญพุฒ
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ