สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาญณรงค์  ชาวเซโปน
2. นางสาวดาราวรรณ  ศรีสมพร
3. นางสาวมณีรัตน์  ภูบุตตะ
4. นางสาวสิริมา  ต้นแก้ว
5. นางสาวอัมพวัน  พิมพา
 
1. นายนิติกร  นำพา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสนธยา  สาระทา
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอุมา  เวชพันธ์
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวฐิติรัตน์   สืบอ้วน
2. นางสาวดุษฎี  ศรีระวงศ์
 
1. นายกิตษฎา  วันนา
2. นางสาวพรทิวา  เกิดสิน