สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายคมชาญ  ดีล้วน
2. เด็กชายบัณฑิต  ปัตตัย
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บางเหลือ
2. เด็กชายเจษฏา  การะเกตุ
 
1. นางสาวจิตรา  สอนพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายนิติภูมิ  สอนบุตร
2. นางสาวมณฑิตา  บัวศรี
 
1. นางสุกัญญา  บุตรโท
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  ขว้างแป้น
2. เด็กชายอังกูร  แก้ววันนา
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายพูนทรัพย์  ธรรมมามนต์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสมบัติ
 
1. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายวรพล  โมรา
2. เด็กชายอดิศร  ศรีคำมุล
 
1. นางสาวภัทริยา  โพธิ์ศรีคุณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายทศพร  สารรัตน์
2. เด็กชายรัญชน์  สารรัตน์
 
1. นางสาววิภาวดี  คำภู
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายนันฐวุฒิ  ทานะสิน
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ปานุเวช
 
1. นายประพัฒน์พงศ์  ดาโรจน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายวโรตม์  นนทพจน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พวงมาลัย
 
1. นางลำดวน  กอบเกื้อ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  สอนสุข
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  จันดารักษ์
 
1. นายสิทธิชัย  นนทะสิงห์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นามวงศ์
2. เด็กชายบัญชาชัย  อารีภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ภูตะอินทร์
2. เด็กชายสกลกร  วังทอง
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มีแวว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายปรมินทร์  ผิวบาง
2. เด็กชายพิเชฐ  แสงนวล
 
1. นางรัชดา  นิลฉวี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายคมเพชร  พิมพารัตน์
2. เด็กชายอิทธิ  ไตยรงค์
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  สามคูเมือง
2. เด็กชายภาติยะ  แดงบุตร
 
1. นางสุกัญญา  บุตรโท
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศรายุทธ  ปรือทอง
2. เด็กชายศุภณัฐ  นาคพันธ์
 
1. นางนิดทิญา  พิมพ์ตรา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายภานุเดช  นามนนท์
2. เด็กชายศุภกร  สรศิลป์
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์  พูลคลองตัน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายอภิชาติ  ดำบรรพ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลวกไธสง
 
1. นายนิรันดร์  ลาภสาร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายจีรพันธุ์  คำภีระ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แก้วลี
 
1. นางวรรณรัตน์  สีเขียว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายวรวัฒน์  ยอดมงคล
2. เด็กชายเอเทน  บุญแก้ว
 
1. นายกฤษณา  ผิวอ่อน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายธีระพงษ์  แก่นวงษ์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  บำเพ็ญ
 
1. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายภราดร  พระคุณรักษ์
2. นายมงคล  แก้วดี
 
1. นายประเสริฐ  วังสการ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายศรันย์  ครองบุญ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยิ่งยงค์
 
1. นายศุภกิจ   สว่างเนตร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เครือศรี
2. เด็กหญิงกุมารี  ถาพร
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เนื้อแก่น
4. เด็กหญิงสุนารี  ไพยกาล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  มณีเขียว
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นางสาวอมรรัตน์  พลหาญ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นารีวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลักศรี
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  นารีวงศ์
4. เด็กหญิงศศิประภาวดี  สุดวิเศษ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  ดาวเนตร
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงจริยา  มาสู่
2. เด็กหญิงปิยนันทิดา  สายตา
3. เด็กหญิงพานิชย์  พรมสิทธิ์
4. เด็กชายภูบดี  อ่างคำหงส์
5. เด็กชายศุภกิจ  ภูมะลี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยแสง
2. นางสาวปวีณา  สาธิสุข
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกานต์  แก้วยก
2. นายจักรกฤษ  จันดาวงค์
3. นางสาวจุฬาภรณ์  น้อยหอม
4. นายราชภัทร  วรสาร
5. นางสาวศิริรัตน์  ไกยกิจ
 
1. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ยืนนาน
2. นางสาวพรนภา  ต้นงอ
3. นางสาวรชพร  สมคะเณย์
4. นายอธิเบศร์  อุทธา
5. นางสาวอภิสรา  บุญนูน
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นางศศิธร  พยัคฆพล
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวกันยารัตน์  ศรีวิราช
2. นางสาวปราณี  คำหล่อ
3. นายปริญญา  มาทวงศ์
4. นายวุฒิชัย  กัติยะวงค์
5. นายศรัณย์  บุญรอด
 
1. นางสาวพิชญากร  พงษ์เกษม
2. นายจักรพงษ์  ทองห่อ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายทวีศักดิ์   แก้วขาว
2. นายธีระวัฒน์  อุทธิสาร
3. นางสาวปิยะพร  มีทองแสน
4. นางสาวภาวิตา  บุญกัณต์
5. นางสาวมยุรี  ป้องเพชร
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฏิณญา  โมราชาติ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  คำอุ่น
2. นายธนาธร  กว้างขวาง
3. นายนิติภูมิ  ชมเชย
4. นายพศวีร์  พลหาญ
5. นางสาววิภาวดี  อาบเงิน
 
1. นายสนิท  บุญพร้อม
2. นางระเบียบ  เชิดชู
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวจิราภรณ์  พูลเพิ่ม
2. นายชาญวิทย์  วรบุตร
3. นายสมเกียรติ  สุภาพงษ์
4. นายสรยุทธ  อ้วนผุย
5. นางสาวอุษา  สิงห์ทอง
 
1. นายศิษฏวัชร์  ชาวนา
2. นายเติมพงศ์  พุทธิเสน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายนิฐิพงษ์  ปลูกจิตร
2. นางสาวนุฐนาถ  สีน้ำเงิน
3. นายสมเกียรติ  อุประ
4. นางสาวสิรินทรา  พลจันทร์
5. นางสาวสุชาดา  จันทะนาม
 
1. นายมนตรี  บุตรโท
2. นายปรเมศร์  เรืองสา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  มานะพิมพ์
2. นางสาวกุลธรี  ทานุมา
3. นายณัฐวุฒิ  อินทร์ขาว
4. นายภัทรพล  ศิริวาลย์
5. นางสาวสุดารัตน์  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวดาริณี  ห่อดี
2. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  ชาวเซโปน
2. นางสาวดาราวรรณ  ศรีสมพร
3. นางสาวมณีรัตน์  ภูบุตตะ
4. นางสาวสิริมา  ต้นแก้ว
5. นางสาวอัมพวัน  พิมพา
 
1. นายนิติกร  นำพา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายนิรุธ  พิมพ์พันธ์
2. นางสาวลดาวัลย์  คงไชย
3. นางสาววันทนี  หมื่นสาย
4. นางสาวสุภาพร  แช่มแล่ม
5. นางสาวเขมมิกา  กันภัย
 
1. นายปิยะชาติ  อ่อนพุทธา
2. นายศุภชัย  คำกุณา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ทัศบุตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  เบ้าทอง
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางเพ็ญศรี  ปัสสา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายพูนเพิ่ม  เพิ่มพูน
2. นางสาวอุไรวรรณ  บรรลือ
 
1. นางสาวสุจิตรา  สารรัตน์
2. นางจันทราวรรณ  เรืองแสน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายชนสรณ์  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงบัวชมพู  เนียมตะเคียน
 
1. นางสุพัตรา  ประครองพวก
2. นางทองมา  หมายงาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กชายชลธาร  ศรีสุโพธิ์
2. เด็กหญิงสุพรรณี  เห็มวัง
 
1. นางสำราญ  โลหะสาร
2. นางชลธิดา  บุญปัญญารักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.12 ทอง 5 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มะดารักษ์
2. เด็กชายธนากร  ประสมสุข
 
1. นางมาลัยทิพย์  มีชัย
2. นางพรไพร  บุญสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.39 ทอง 6 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายทวีชัย  เครือดี
2. นางสาวสุภาพร  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 7 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ศิริวาลย์
2. เด็กชายพัสกร  ล้วนทอง
 
1. นางสาวดาริณี  ห่อดี
2. นางสาวอรวรรณ  สุดาชม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงดวงสมร  สุพล
2. เด็กชายพิเชฐ  ทองหิน
 
1. นางเสงี่ยม  หิรัญสิงห์
2. นายประเสริฐ  จาริอุตร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.13 ทอง 9 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิตาภรณ์  อุดมลาภ
2. เด็กชายธีรภัทร  สุรำไพ
 
1. นางพยอม  พุทธขิณ
2. นางสาวณัฐพร  พุทธขิณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.13 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงสรารัตน์  พาตะวัน
2. เด็กชายอานนท์  เมศเคน
 
1. นางรัศมี  สุพรม
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.93 ทอง 11 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉันทะโสม
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  บริสุทธิ์
 
1. นางพิสมัย  แก่นก่อ
2. นางสาวชลลดา  อุทธา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง 12 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทรวรรณ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  แสนทวี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขสำราญ
2. นายพรชัย  มณีฉาย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.46 ทอง 13 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นายวิฐวัฒน์  สายสมุทร
2. นางสาวเกศกนก  เสนสาร
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สุรำไพ
2. นายยุทธศักดิ์  ศรีขาว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.46 ทอง 14 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  จำปาโท
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  สุภิวงค์
 
1. นางรมณ  รักภูเสน
2. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.72 ทอง 15 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรภษา  เคนโสม
2. เด็กชายอรัญ  คำศรี
 
1. นางจินตนา  รูปใส
2. นางสาวจารุวรรณ  ยืนสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.59 ทอง 16 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธรรมสัตย์
2. เด็กชายวิทวัส  มีหิริ
 
1. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
2. นายยุทธชัย  เกษมราช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญกลม
2. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วแสน
 
1. นางศุภวรรณ  บุตดีวงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 18 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายกิตกร  มิมำพันธ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  วามะลุน
 
1. นางผจงจิตต์  นางาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  บุญมาก
2. เด็กหญิงลักขณา  สามหลัง
 
1. นายสิทธิพงษ์  อมรสิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐพล  จรรยาไพบูลย์
2. นางสาวธนาภรณ์  จูเกษม
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวมนัญญา  ดวงอุปมา
2. นายวัชรพล  อยู่สุข
 
1. นางสาววาสนา  บรรลือ
2. นางสาวสุจิตรา  สารรัตน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายนัฐพงศ์  ลุนพันธ์
2. นางสาวสุปราณี  คำเสน
 
1. นางรัศมี  สุพรม
2. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.43 ทอง 4 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายปิยวัฒน์  บุญเคล้า
2. นางสาวอมรรัตน์  ตางาม
 
1. นายทวี   โมราชาติ
2. นางมาลัยทิพย์  มีชัย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.29 ทอง 5 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายศักดิ์ณรงค์  สาระบัว
2. นางสาวอรัญญา  บุญสะอาด
 
1. นางจินตนา  รูปใส
2. นางสาวจารุวรรณ  ยืนสุข
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.29 ทอง 5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวศิริญญา  โพวันส์
2. นายอุดมพร  โสภาใต้
 
1. นายพิชัย  ขำตา
2. นายธนิต  อุดมลาภ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 7 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  จันทบูชา
2. นายเจษฏา  รัตนศรี
 
1. นายศุภชัย  รอบโลก
2. นายวินัย  ไชยโย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.86 ทอง 8 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาภรณ์  จันทรสาขา
2. นายเกีตรติชัย  ด้วงเงิน
 
1. นายสมพงษ์  มัฐผา
2. นางกัลยรัตน์  โกทัน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.29 ทอง 9 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายนันทวัฒน์  โทคำเวช
2. นางสาวเสาวนีย์  คำแดง
 
1. นางลาวัลย์  สีหะวงษ์
2. นายพันธ์ศักดิ์  สีเขียว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.43 ทอง 10 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวสกล  พุทธขันธ์
2. นางสาวโยษิตา  มุทาพร
 
1. นางสำราญ  โลหะสาร
2. นางชลธิดา  บุญปัญญารักษ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นายปฏิญาณ  สมรักษ์
2. นางสาวสุภัตรา  สีเสมอ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สุรำไพ
2. นายสวัสดิ์  สายโท
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.86 ทอง 12 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายภานุวัฒน์  คามะเชียงพิน
2. นางสาวสุนะธิดา  ภูมิภาค
 
1. นางสาวปวีณา  สาธิสุข
2. นางศุลีภรณ์  ทองเลิศ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.43 ทอง 13 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  สังเกต
2. นายโชคชัย  สาธุสัตย์
 
1. นางรมณ  รักภูเสน
2. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.71 ทอง 14 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายธนาธร  อุคำ
2. นางสาวโชติกา  สุรักษ์
 
1. นางสุภารัตน์  งามวงศ์
2. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.29 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมแมด 1. นายชัยณรงค์  จันทวงค์
2. นางสาววรรณิศา  อมรสินทร์
 
1. นางสาวนวลศรี  มั่งมี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายราชัน  บุญยอด
2. นางสาวเพียงจันทร์  หิรัญรัตน์
 
1. นางสาวดาริณี  ห่อดี
2. นายเทียนชัย  ทาเงิน
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.71 ทอง 17 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  อุดมศรี
2. นายสุวรรณ  สัมฤทธิ์
 
1. นายยุทธชัย  เกษมราช
2. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. นางสาวจริยา  แสงอุดม
2. นายวสันต์  โชติการ
 
1. นายสิทธิพงษ์  อมรสิน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สีดา
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กัลยารัตน์
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวชลาลัย  ชาวระนอง
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุตรคาน
 
1. นาง สาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นางสาวศิริพร  พิลาแสน
 
1. นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายภูรินท์  กัลยารัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายพิทักษ์  สายโยรักษ์
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุพล  อุคำ
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะพร  สอนพงษ์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร   แผ่นทอง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงนุศรา  สิงห์แก้ว
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพทูลย์
 
1. นางสาวหทัยชนก  ป้องสีดา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายภูมิภัทร  เหล็งบุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กชายเกษฎาภรณ์  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นางสาวบุษยาพร  ศรีไพร
 
1. นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นายชัยบวร  โสภารัตน์
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวมินทิตา  นามแสน
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายบิญญฤทธิ์  บุญไทย
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวสุจิตรา  นนทศิลป์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวประภาศรี  สิมุฒิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  ขุมทรัพย์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวปรารถนา  เจริญจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวมณีรัตน์  ประทุมลี
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลาภรัตน์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ผิวเหลือง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มัศยามาศ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตาทอง
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริประภา  กองทอง
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  กาเผือก
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1. นายสนธยา  สาระทา
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวนภา  บุญยืด
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวศิริภัสสร  โพธิราช
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวศุภนิดา  คำโกน
 
1. นางไพรณ๊  ค่ำคูณ
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  โมระดา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายโกเมนทร์  ยืนยงค์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวณัฐวิกา  กะตะจิต
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงมาริสา  แสวงนาม
 
1. นางสุดา  สุวะศรี
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพรดา  โลหะชาติ
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทธ์ฐิราภรณ์  คูณธรรม
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวเกศกนก  เสนสาร
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายภัทรดล  อยู่สุข
 
1. นายนพพร  สมศรี
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายศุภชัย  มณีสาย
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวศิราพร  เสาะแสวง
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ทองอินทร์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวจันจิลา  คันทา
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พาตา
2. นางสาวปาริชาติ  ป้อมหิน
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  จารุชัย
2. เด็กชายธราดน  ไชยศรี
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
2. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  พุ่มแจ่ม
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นารีบุตร
 
1. นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวปนัชดา  สาระสิงห์
2. นางสาวพรชิตา  วรรณคำ
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นายวรชาติ  นามบุตร
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสันต์
 
1. นางสาวหทัยชนก  ป้องสีดา
2. นางไพรณี  ค่ำคูณ
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทมาตร
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
2. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เพชรเล็ก
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายศรดิศักดิ์  แก้วคำ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กชายภมรินทร์  ดอกบัว
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายสันติพงษ์  ศรีเมฆ
 
1. นางสุดา  สุวะศรี
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  การปลูก
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายพงศธร  สังฆะโห
 
1. นางสาวเอมวิภา  ศรีสะอาด
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โสระเวช
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวภัคจิรา  แสงฮาด
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โคตะวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอุมา  เวชพันธ์
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายชโยดม  พานิพัด
 
1. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมคะเณย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรนิษา  หล้ากุล
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายอนิรุจน์  ยิ่งยงค์
 
1. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวสุธีรา  ถามะพันธ์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวสโรชา  วงษ์สุดตา
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  บุญหาญ
 
1. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวเกตุมณี  ไตยวงค์
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. นางสาวนารีรัตน์  เครือคำ
 
1. นางสาวเอมวิภา  ศรีสะอาด
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  โซ่สามขา
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวคัทรียา  เข็มแก้ว
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายพิชิต  ประธาน
 
1. นางไพรณี  ค่ำคูณ
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญมาก
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวปรารถนา  เจริญจิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ต้นโพธิ์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายศศิกานต์  สุกุ
2. เด็กหญิงสุนันทา  ตรุวรรณ
3. เด็กหญิงอนัญญา  อักษรพิมพ์
 
1. นายพนพิพัฒน์  สมพงพัด
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายวรัญชิต  ปาณะวงศ์ษา
2. นายศุภชัย  ไชยโย
3. นายอาทิตย์  ภูสีดิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
2. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายธวัชชัย  มะณีสาย
2. เด็กชายศตวรรษ  บุญมูล
3. เด็กชายอัครชัย  หล่าจันดี
 
1. นายดวงทิพย์  บุญหล้า
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ผลสิน
2. เด็กหญิงวรวีร์  บับพาน
3. เด็กชายอติชาติ  โพธิราช
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
2. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพงษ์  กอแก้ว
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาน้อย
3. เด็กชายแสนสุข  ไหว้ครู
 
1. นายพนมเทียน  บัวจูม
2. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กชายธเนศพล  สุวรรณสาร
3. เด็กชายนิวัตน์  มิลลิมาตย์
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายกิตติภัทร  อินทะสมบัติ
2. นายตรีทศ  บุญจริง
3. นายวิวัฒน์  เหล็งทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สำเภา
2. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายรัฐพงศ์  ศรีชาติ
2. นายวุฒิชัย  ลาภทวี
3. นายเอกพล  มีหวัง
 
1. นายพนพิพัฒน์  สมพงพัด
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายจีรพรรณ  อินทะนัย
2. นายทินกร  นามวงศ์
3. นายเสกสรรค์  คำคุณเมือง
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อินทร์ขาว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีโคตร
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์แดง
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงยอแสง  เถิงบุญ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา  สิงห์ช่วย
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวรบุญ
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงปภัสรา  มานะพิมพ์
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ธรรมคันธี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เคียงวงค์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภา
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริราช
5. เด็กหญิงณัชฎารัตน์  วิเชียรชัย
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทมาตร
7. เด็กชายทวีศักดิ์  นาศรี
8. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เชื้อธรรม
9. เด็กหญิงทิพรดา  โลหะชาติ
10. เด็กชายนราวุธ  เดชา
11. เด็กหญิงพรรนิษา  หล้ากุล
12. เด็กหญิงพิชชาดา  มุทุจิตต์
13. เด็กหญิงพิยดา  กาฬจันทร์
14. เด็กหญิงภัทรวดี  โสภากัน
15. เด็กหญิงยลดา  โสฬบุญ
16. เด็กชายยุทธพงษ์  เหลาวงศ์
17. เด็กชายศักดิ์ทวี  ทองเหลือ
18. เด็กหญิงสุวรรณี  สุตรคาน
19. เด็กชายอดิศักดิ์  แก่นทอง
20. เด็กชายอภิลาภ  แสงเพ็ชร์
21. เด็กหญิงอัจฉรา  ทานะขันธ์
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
2. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
3. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
4. นางสาววิภาวรรณ  อาจธะขันธ์
5. นางสาวฐิติมา  นนทิจันทร์
6. นายกฤชนนท์  บุญรอด
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชินวัตร  บุญอนันต์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แสงเพชร
3. เด็กชายบารมี  ศรีธัญรัตน์
4. เด็กชายปรเมษฐ์  ธุมาลา
5. เด็กชายวรโชติ  มีลา
6. เด็กชายศตวรรษ  คำตัน
 
1. นายชูศักดิ์  แสนมี
2. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกิตติธร  บัวทุม
2. เด็กหญิงจินตหรา  ภู่เกษร
3. เด็กชายธีรชัย  พึ่งพบ
4. เด็กชายสมศักดิ์  วิลัยรัตน์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีลม
6. เด็กชายเมคิน  คำสา
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายกวินทร์  สาสาย
2. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
3. นายสุริยา  ประทาน
4. นายอนาวิล  เนตรกาล
5. นายเอกชัย   ชนะชัย
6. นายไวทยา  สุวรรณผา
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
2. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
3. นางสุดา  สุวะศรี
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจตุรงค์  กันยะมาสา
2. นางสาวจิราพร  พรมสาร
3. นางสาวจิรารัตน์  เข็มแก้ว
4. นายพีรยุทธ  บุญสงค์
5. นายศักดิ์ชัย  ชุมรัตน์
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายชูศักดิ์  แสนมี
3. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายชัยมลล์  ไกยชาติ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีเป้า
3. นายณะขจร  ไชยศรี
4. นายบัญชา  ปานะศรี
5. นายพงศธร  บุญธิมา
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
3. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกฤษฎา  จำตอง
2. นายธีระยุทธ  สมลักษณ์
3. นายปัญญา  ดวงพรหม
4. นายพัฒนสุวรรณ  ศรีปราชญ์
5. นายสัญญา  วันนา
6. นายสุภชัย  วณานิชย์
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายฆนาการ  สังข์ลาย
2. นายชาญณรงค์  บุญแปลง
3. นายภัทรพงษ์  สุภาพ
4. นายวุฒิพงษ์   สาระบัว
5. นายเจตนา  ขันเงิน
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
2. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
3. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายนันทิชาติ  บุญชู
2. นายสินชัย  เจริญท้าว
3. เด็กหญิงสิรีธร  จันทร์โรจนานนท์
4. นายอภิสิทธิ์  ศิริสมบัติ
5. นายอภิสิทธิ์  ตั้งธรรมทัศน์
6. นายเปมฑัต  สายทิพย์
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกษิดิศ  ต้นงอ
2. นางสาวกัญญา  เทียมเมฆ
3. นางสาวกัญญารัตน์  หินกอง
4. นายจอนนี่  วรรณโสภา
5. นางสาวจิรา  สุดาชม
6. นางสาวจุฑารัตน์  โลห์คำ
7. นางสาวจุฑารัตน์  นาแพง
8. นางสาวชนิดา  ศรีคะเณย์
9. นางสาวชุติมา  วรรณโสภา
10. นายธงธวัช  อุทิตสาร
11. นายธนพล  ชูพันธ์
12. นายธนพัฒน์  จันทะหงษ์
13. นายธนากรณ์  บุญเรือง
14. นางสาวนงลักษณ์  เผ่าผม
15. นายปฐมพร  ผ่านโพธิ์คำ
16. เด็กชายปรเมนทร์  กาญจนารี
17. นายพงศธร  วรรณโสภา
18. นายพิชิต  สิงห์นาค
19. นางสาวพิมพ์วิภา  ลีลา
20. นายพีระพัฒน์พงศิริ  สุวพันธ์
21. นางสาวมนัสนันท์  อุดมพันธ์
22. นางสาวลออรัตน์  เจียมจังหรีด
23. นายวิทวัฒน์  พรมนต์
24. นายวุฒิชัย  มุทาพร
25. นายศรชัย  ศุภเสถียร
26. นายสงกรานต์  ป้อมหิน
27. นางสาวสุธิมา  แจ่มดวง
28. นางสาวสุพัตรา  สาระคำ
29. นางสาวสุเมธา  พลชัย
30. นางสาวอัจฉราภร  กาญจนารี
31. นายเจนภพ  โสมรักษ์
32. นางสาวเพ็ญพิชชา  ฤกษ์ศรี
33. นายเรืองฤทธิ์  ภาทอง
 
1. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
2. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  บุตรภักดิ์
4. นางสาวชลิตตา  เผ่าผา
5. นางสาวพิรญาณ์  สมบุตร
6. นางสาวจันทร์สุดา  ธิมาทาน
7. นางสาววิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์คำ
2. เด็กหญิงจารุภา  ไชยแสง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บ่อเงิน
4. นายจีระวัตร์  ตราษี
5. นางสาวจุฑารัตน์  หมื่นพรม
6. นายธนากร  หินอ่อน
7. เด็กชายธวัชชัย  สุมะวงศ์
8. เด็กชายธีระภัทร  กาแก้ว
9. นายนนทวัฒน์  มีลา
10. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณกูฎ
11. นางสาวนิภารัตน์  ตะนุมาตย์
12. เด็กหญิงปรีญาดา  ทานะวงค์
13. นายมงคล  ครองสิน
14. เด็กหญิงมัสวรรณ์  ทองผล
15. นายยุทธนา  ถึงแสง
16. นางสาววรนุช  ทองผล
17. นายวรพล  อัตรวิชา
18. นางสาววรรณภา  แผงงาม
19. นายวัฒนา  จันทไชย
20. นางสาววันทนี  หมื่นสาย
21. เด็กชายวิทยา  เกสร
22. นายศตวรรษ  ดอกคำ
23. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญกิจ
24. นางสาวสร้อยสกุล  โชคเหมาะ
25. เด็กหญิงสาวิกา  พันธ์เภา
26. นางสาวสิรินธร  บุญภาย
27. นางสาวสุกัญญา  วรรณโสภา
28. เด็กชายสุระศักดิ์  เหมือนเหลา
29. นางสาวอภิญญา  เกษศิริ
30. นางสาวอังคณา  สายวรณ์
31. นายอัษฎาวุธ  อุ่นอ่อน
32. เด็กหญิงอารยา  เทียนขำ
33. นางสาวอำภา  นิลศิริ
34. นายเกรียงไกร  พันธ์เจริญ
35. นางสาวเขมมิกา  กันภัย
36. นางสาวเจนจิรา  อุทรพันธ์
 
1. นายวิญญู  คณาเสน
2. นางฉวีวรรณ  จันทรเสนา
3. นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์
4. นายศุภชัย  คำกุณา
5. นายเลอสรรค์  สายสมบัติ
6. นายปิยะชาติ  อ่อนพุทธา
7. นางสาวธนัญญา  สดชื่น
8. นางวิไลพร  เหมือนมาตย์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยนอก
2. เด็กชายกิตติธัช  อ่อนลา
3. นางสาวจินดารัตน์  ชินดา
4. เด็กชายจิรพัส  ศรีแสง
5. เด็กชายจิรายุทธ  กลัวผิด
6. นายชนะสิบทิศ  เมืองจันทร์
7. นางสาวณัฐศิมา  พละเลิศ
8. เด็กหญิงตัญติยา  แดงบุตร
9. นางสาวทวินันท์  จันทร์อิน
10. เด็กชายทินารมย์  บุรวงษ์
11. นายธนพัฒน์  อภิรมยานนท์
12. เด็กชายนิติพล  ทองมาก
13. นายบุญรอด  เหนือโชติ
14. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
15. นายปฏิหาริย์  หงส์โสดา
16. นางสาวผุสดี  แก้วมณี
17. เด็กชายพงษ์ศิริ  กนกหงษ์
18. นายพยัคฆ์  เคียงวงษ์
19. นางสาวพลอยงาม  โครตอ่อน
20. นายพุทธิ์พงษ์  ผุเพ็ชร
21. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวง
22. เด็กหญิงมาริษา  ศรีลาศักดิ์
23. เด็กชายรักชาติ  สองเมือง
24. นางสาววิสุดา  พันธุระ
25. นางสาวศรีสุดา  อิ่มรักษ์
26. นางสาวศศิธร  เขียวประสิทธิ์
27. นายศักดิ์รินทร์  หานาม
28. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  บุตรโท
29. นางสาวสุนิสา  หมุนดี
30. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วแฝด
31. นายอธิวัฒน์  เกษทอง
32. นางสาวอภิญญา  ปิยะวัน
33. เด็กหญิงอรนภา  อาสาสิงห์
34. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  มหาวงศ์
35. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
36. นางสาวอำนาจ  เบ้าหล่อ
37. นางสาวเกษวรา  ใจตรง
38. เด็กหญิงเกษสุคนธ์  ้เหล็กเพ็ชร
39. นายเอกพล  ระพาเพท
40. เด็กชายไชยภพ  จันทะนาม
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
2. นายอ๊าต  ชนะบุญ
3. นายตฤณ  กลัดวงษ์
4. นายนพพร  สมศรี
5. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
6. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเตร
7. นางธนฤทัย  ดอญมอญ
8. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนวงศ์
3. นายฆนาการ  สังข์ลาย
4. นายชาญณรงค์  บุญแปลง
5. นางสาวชิดชนก  โทบุดดี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  สุพรรณ์
7. เด็กชายณัฐพล  สุพันธ์
8. นางสาวต้นน้ำ  ใต้การ
9. เด็กชายธนากาญจน์  สาระบุตร
10. เด็กชายธันวา  หนูทิพย์
11. เด็กชายนันทวุฒิ  ทานะสิน
12. นางสาวบาลียา  พันธิพงษ์ไทย
13. เด็กหญิงปิยะฉัตร  หงษ์ยืน
14. เด็กชายปิยะวัชร  บุญภา
15. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
16. นางสาวพลอยประกาย  ทิพย์รัตน์
17. นางสาวพัชลิดา  บุญธจิต
18. เด็กชายพีรพล  อุตตมาร
19. นายภัทรพงษ์  สุภาพ
20. นางสาวภัทรวดี  สายคำ
21. เด็กชายภูมิพัฒน์  โหง่นคำ
22. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
23. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ
24. นายวรวุฒิ  ดงพงศ์
25. เด็กหญิงวาสนา  ขาวสะอาด
26. เด็กชายวุฒินากร  สีล้วน
27. นายวุฒิพงษ์   สาระบัว
28. เด็กหญิงศิริประภา  ธนะศรี
29. นายศิวกร  ทองโส
30. นายศิวกานท์  มีทองแสน
31. นายสิทธิโชค  สอนพงษ์
32. นางสาวสุทธิดา  บุตรสาร
33. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ธรรมจักร์
34. นายอภิสิทธิ์  สายเสมา
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ผลาอุบัติ
36. นายอิทธิพล  คูณมา
37. นายเจตนา  ขันเงิน
38. นายเอกพล  ศรีรุด
39. นายโชคชัย  พะคะนิยม
 
1. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
2. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
3. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
4. นางกีรติ  สายสิงห์
5. นางสาวแสงสุรีย์  โภคทรัพย์
6. นางสาวพัชรนันท์  วงศ์สิริภัทร
7. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
8. นายณรงค์พันธ์  สินชู
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายกรภัทร์  ภูมิภาค
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก่นคำ
3. นางสาวจิราภรณ์  ไชยสุระ
4. นายจิรายุทธ  กู่ทอง
5. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
6. เด็กชายทวีรัตน์  นวลอินทร์
7. เด็กชายธวัชชัย  บูคะธรรม
8. เด็กหญิงธันยชนก  เจริญผล
9. เด็กหญิงนฤมล  บุญทวี
10. นายนันทิชาติ  บุญชู
11. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
12. นายปฏิภาน  ผิวพรรณ
13. นายปริญญา  มาทวงศ์
14. นางสาวปิยาภัสร์  บุญตา
15. นายภักดี  พรหมกสิกร
16. เด็กชายยุทธการ  ยังคำพบุตร
17. นางสาววราภรณ์  สาระพา
18. นายวันชัย  สืบดี
19. เด็กชายวุฒิพงษ์  มารมย์
20. นายศรัณยู  ยุวบุตร
21. เด็กหญิงศิริธร  จันทร์โรจนานนท์
22. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
23. เด็กชายศิริวัฒน์  เพชรชู
24. เด็กชายศุภโชค  กันยายน
25. นายสินชัย  เจริญท้าว
26. นางสาวสิริรัตน์  ยะราช
27. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
28. นางสาวสุจิตรา  คชพรม
29. นางสาวสุธิดา  อดทน
30. เด็กหญิงอทิตติญา  ทะนงศ์
31. นายอานนท์  มาสู่
32. นายเปมฑัต  สายทิพย์
33. นางสาวเพ็ญนภา  วงศ์ประเทศ
34. นางสาวเมธาพร  เจริญผล
35. นายเสริมวิทย์  โสรส
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
4. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
5. นางสาวปานดวงจิต  วงศ์งาม
6. นางสาวชลลดา  อุทธา
7. นางสาวอัจจิมา  รบกล้า
8. นายจักรกริซ  บุญมา
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธีระภัทร  เกื้อทาน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล  อุตมาร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีไสย์
 
1. นายเทวัญ  เกษมนิมิตพร
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายเมธี  วิระบรรณ
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายธีรวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายสถาพร  วริสาร
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. นายสุรศักดิ์  บุญโสม
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายวราวุฒิ  ดงพงศ์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายวัชรากร  สิงห์ทอง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  แก่นจำปา
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายอภิรัช  สีงาม
 
1. นายสุนทร  ศรีเดช
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายธีระพงษ์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวภัทรปภา  พงษ์อุทธา
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายเอกฉัตร  กาณารักษ์
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายพงศกร  จันทะสอน
 
1. นายวรชาติ  นามบุตร
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงวิริศราภรณ์  กุมพิโล
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีคำ
 
1. นายอดิศักดิ์  ลอดบุญมา
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.98 ทอง 5 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูสิฤทธิ์
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.98 ทอง 5 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  โสระเวช
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงปราณีรัตน์  ช่วยดี
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 8 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเสริม
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.31 ทอง 9 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยครุฑ
 
1. นายสุนทร  ศรีเดช
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.31 ทอง 9 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  บัวระพันธ์
 
1. นางวิไลพร   นิยมธรรม
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงเนตรชนก  โคลนกระโทก
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีไชยา
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภรณ์  สีทอง
 
1. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. นางสาวสุปราณี  มุทาพร
 
1. นายอดิศักดิ์  ลอดบุญมา
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  ราชเจริญ
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เชี่ยวประสิทธิ์
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาววิดานันท์  ศรีระพรม
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาววชิราภรณ์  มูลนาม
 
1. นางเสงี่ยม  หิรัญสิงห์
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวทัตติยา  ไชยสุระ
 
1. นายเทวัญ  เกษมนิมิตพร
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปุณฑริกา  ทีรวม
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะธิดา  ปั้นแหน่งเพ็ชร
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  ลาหลายเลิศ
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวสุดารัตน์  จันทนาม
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวอรกัญญา  ชัยคุณาสิน
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวอังสุมาริน  เรงตูม
 
1. นางทิพย์ปราณี  เจริญวัย
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจิราวรรณ  หันจางสิทธิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวพรวลัย  วงศ์ตา
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายนครินทร์  สิงห์นาค
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาริวงษ์
 
1. นายสุนทร  ศรีเดช
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.9 เงิน 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล  อุตมาร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 6 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพร  ก้อนสิน
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายธีรวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายสถาพร  วริสาร
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  นนทะคุณ
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายนพฤทธิ์  ดาลัย
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  ดงพงศ์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมแมด 1. นายสหรัฐ  สุวะมาศ
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายอนันตชัย  ปัตติโน
 
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายเอกพล  ระพาเพท
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายกิตติวัฒน์  บุญธิมา
 
1. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติมา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวดาราทิพย์  สมภพ
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  ป้องสุข
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงชยุดา  ป้องกก
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.7 เงิน 6 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภา  ต้นเกตุ
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.7 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กหญิงอลิสา  ชมภูแสน
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงประวีณา  วรลีย์
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 9 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาววิดาวรรณ  ผิวหอม
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.7 เงิน 10 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองยศ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงนภา  ตะทอง
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีไชยา
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะธิดา  ปั้นแหน่งเพ็ชร
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวลดารัตน์  ทนงแผลง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศฺ์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  ลาหลายเลิศ
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวรุ้งนภา  ราศรี
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  พร้อมสุข
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวประวีณา  ใจใหญ่
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวนิรมล  สนใจ
 
1. นายประเสริฐ  จาริอุตร์
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมแมด 1. นางสาวทิพาพร  อุปริมาตย์
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  โทริพันธ์
 
1. นางทิพย์ปราณี  เจริญวัย
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวเพ็ญพร  เสาทอง
 
1. นางพรรณธิรา  ได้พึ่ง
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวพรวลัย  วงศ์ตา
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อินทะกนก
 
1. นายวิทวัติ  บั้งทอง
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอภิฤดี  สายสมุทร
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มุทาพร
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นาถาบุตร
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายสถิตย์  สุดา
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอนันต์  อุณาวงค์
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายสถาพร  สมภูมิ
 
1. นายชาตรี  เจริญศิริ
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  นนทะคุณ
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายอภิวัฒน์  ร่วมทอง
 
1. นางสาวกรวิกา  ดอกพิกุล
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  แสวงวงศ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นายฉัตริน  พรรคเจริญ
 
1. นางศศฺิธร  มณีเขียว
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  แก่นจำปา
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงรัชกิจ  ก้อนคำ
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงปวรัตน์  หงษา
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณดารัตน์  กุลสิงห์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงนันทภัค  น้อยวิบล
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  ศรีชาติ
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวภัทรปภา  พงษ์อุทธา
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนโสภา
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาววิดาวรรณ  ผิวหอม
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอัญมณี  วงศ์ดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวธารารัตน์  โพธารินทร์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  งอกงาม
 
1. นายสรัล  วันทอง
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  ราชเจริญ
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาววัลดา  พันธุระ
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวดลยา  ทิพย์อุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฟื่องลัดดา  พลเทพ
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  พุทโสม
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยาทอง
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ฉั่ว
 
1. นางทิพย์ปราณี  เจริญวัย
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาววิไลภรณ์  กลมเกลียว
 
1. Mrs.Sasithorn  Maneekiaw
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวอรกัญญา  ชัยคุณาสิน
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุริยา
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายอัครพล  โพธิ์งาม
 
1. นายเทวัญ  เกษมนิมิตพร
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายสุรชัช  ทุมรินทร์
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. นายนัฐพงษ์  วงศ์คำภู
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายชาญวิทย์  วรบุตร
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมแมด 1. นายณัชพล  บุญจั้ง
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายเอกพล  ระพาเพท
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายอภิสิทธิ์  ศิริสมบัติ
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายเจตนา  ขันเงิน
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายสุรภักดิ์  แท่นทอง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองยศ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวอารียา  ไชยสุระ
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลกานต์  สุดาชม
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แพน้อย
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัญจพร  ต้นโพธิ์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 7 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูสิฤทธิ์
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 7 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวสุจิรา  ดอกบัว
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 9 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แหลมจันทึก
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีไชยา
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกัลยา  ดาบุตร
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวลดารัตน์  ทนงแผลง
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวมยุรี  โทริพันธ์
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวธารารัตน์  โพธารินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวสุภาภรณ์  กุลเกลี้ยง
 
1. นางวศินี  จาริอุตร์
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวณิชาภัทร  ดงหนู
 
1. นายทินกร  จินะเสน
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมแมด 1. นางสาวปิยะดา  แสนมี
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวอันธิกา  ยอดวงค์
 
1. นายวิทวัติ  บั้งทอง
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวยุพาวรรณ  พระสุรัตน์
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวรสสุคนธ์  ผลให้
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  วันทาวงศ์
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เชี่ยวประสิทธิ์
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสิมมา
2. เด็กชายกฤตณัฐ  ทองรอง
3. เด็กชายคณัชญ์  พงศ์พุทธาพร
4. เด็กหญิงจริญา  มลสิน
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุเลิศ
6. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  โฉมเฉลา
7. เด็กชายชัยธวัช  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงชินานาง  ตาทิพย์
9. เด็กหญิงญารินดา  ใหญ่ปราบ
10. เด็กชายฐิตกุล  ศรีจุดานุ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
12. เด็กหญิงดวงกมล  อุปพันธ์
13. เด็กหญิงดารินทร์  นีระพันธ์
14. เด็กชายธนพร  สุดตา
15. เด็กชายธีรภัทร์  ทัศบุตร
16. เด็กชายธีรเทพ  จุลบุตร
17. เด็กหญิงนันทรัตน์  มาบัว
18. เด็กชายบัญญพนธ์  นาสุข
19. เด็กหญิงปนัดดา  คุณแรง
20. เด็กชายปรเมธ  เถาว์โท
21. เด็กหญิงปิยดา  มังกรณ์
22. เด็กชายพรวิเชียร  ภัสปวพงษ์
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คันทะจันทร์
24. เด็กหญิงพัฏสุดา  รังษี
25. เด็กหญิงพิยดา  อุทธา
26. เด็กหญิงภัทรภร  โสมรักษ์
27. เด็กชายภานุสรณ์  ทองคำพงษ์
28. เด็กหญิงมุทิตา  มากดี
29. เด็กชายรชฏพันธ์  เวียงแก้ว
30. เด็กหญิงรัชนี  โลหะสาร
31. เด็กหญิงวรินทร  มีทอง
32. เด็กชายวิจารณ์  จันทนะชาติ
33. เด็กหญิงศุตธิฏา  โพธิบูรณ์
34. เด็กชายสุทิน  ชานุชิต
35. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
36. เด็กหญิงอมลรดา  ก้อนทอง
37. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
38. เด็กชายเจษฎา  กาฬมาตย์
39. เด็กชายเทพทัต  พรหมภูศิลาคม
40. เด็กชายเอื้ออังกูล  หาฤกษ์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นางสาวอัญชลี  มีสุข
4. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
5. นายชูศักดิ์  แสนมี
6. นายนคร  วุฒิเสลา
7. นางสาวอภัย  สายสมุทร
8. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรสาร
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาววัง
3. เด็กชายจรัสรวี  มานะเสน
4. เด็กชายจำรัส  หลักทรัพย์
5. เด็กชายจิตติศักดิ์  คำผาลา
6. เด็กชายจีระวัฒน์  จันทสอน
7. เด็กหญิงชนิษฐา  ทิพยประไพ
8. เด็กชายชานนท์  ต้นโพธื์
9. เด็กหญิงณัฐรดี  มณีสาย
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกมล
11. เด็กชายตันติกร  จันทร์ทา
12. เด็กหญิงต้นน้ำ  ใต้การ
13. เด็กชายทศพร  เถาว์โมลา
14. เด็กชายธรรมธร  แกไธสง
15. เด็กหญิงธิดาเทพ  จันทร์โสม
16. เด็กชายธีรศักดิ์  ลุนพันธ์
17. เด็กชายธีร์ดนัย  เหลาวงศ์
18. เด็กหญิงนงค์พังงา  ชิณวัฒน์
19. เด็กชายนทีพงษ์  สุริวงศ์
20. เด็กหญิงนันทวรรณ  วงษ์ศิลป์
21. เด็กหญิงบุณฑริกา  ประทุม
22. เด็กหญิงปนัดดา  บุพชาติ
23. เด็กหญิงปนัดดา  เพ็งพา
24. เด็กชายปิยวัฒน์  โกมล
25. เด็กชายพงศพัศ  เครือคำ
26. เด็กชายพรสวรรค์  บุญสุภาพ
27. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เติม
28. เด็กหญิงมณเทียร  สุภนิมิตร
29. เด็กหญิงยลลดา  หวังผล
30. เด็กหญิงยามิน  งามสมชาติ
31. เด็กชายวรสิทธิ์  จำปาทอง
32. เด็กชายวราวุฒิ  จำวัน
33. เด็กหญิงวันวิษา  รุจิตร์
34. เด็กชายศิวกร  ทองโส
35. เด็กชายอัครวินท์  นามบุดดี
36. เด็กหญิงอัจฉรา  ไตรธิเลน
37. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรสาร
38. เด็กชายเอกพล  ธรรมชอบ
39. เด็กชายไชยา  ชาวนา
40. เด็กชายไชยา  บุญสุภาพ
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
2. นายสุวิทย์  บุญทวี
3. นายสุชาติ  ลพพันธ์ทอง
4. นางวิรัชชดา  นาดี
5. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
6. นายรัฐพงษ์  ศิริวิริยานันท์
7. นายณรงค์พันธ์  สินชู
8. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายฆนาการ  สังข์ลาย
2. นางสาวณัฐริกา  โทแก้ว
3. นางสาวนนทิยา  งามสาย
4. นางสาวปริศญา  จอมโคกสูง
5. นางสาวปรีญา  แก้วมงคล
6. นายภัทรพงษ์  สุภาพ
7. นางสาวภัสรา  นนทสิง
8. นางสาวรฎาภินันท์  ศิริจันทร์
9. นางสาวฤทัย  สุขประเสริฐ
10. นายวิทยา  คำหอม
11. นายศราวุธ  จารุวงศ์
12. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง
13. นายศิริชัย  อาริจิตร
14. นายศิวกานท์  มีทองแสน
15. นายสิทธิโชค  สอนพงษ์
16. นายอภิสิทธิ์  สายเสมา
17. นางสาวอรวี  แสงเพชร
18. นางสาวอรสา  สุพรรณ์
19. นางสาวอัญชลี  ศรีรักษา
20. นางสาวอาทิตติยา  โยธามาตย์
21. นางสาวอาริศตา  อักหลาพัน
22. นายอิทธิพล  คูณมา
23. นายเจตนา  ขันเงิน
24. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  หลุ่มเป้า
25. นายโชคชัย  พะคะนิยม
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
2. นายกฤชนนท์  บุญรอด
3. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธ์ุ
4. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
5. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
6. นางสาวกัลญาณี  แพงทรัพย์
7. นายรัฐพงษ์  ศิริวิริยานันท์
8. นายสุวิทย์  บุญทวี
 
342 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายคงเดช  ป้อมหิน
2. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์สา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้อมทอง
4. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วสอนดี
5. เด็กชายธนากร  เพียยา
6. เด็กชายนนธวัช  โคตรอาษา
7. เด็กชายพีรพัฒน์  สายสะอาด
8. นางสาวเจรียงพร  บุดดาหาร
9. เด็กชายเจษฏา  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงไอลดา  รุไธสง
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
343 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหิกขุนทด
2. เด็กชายฐิติกร  ขุนพิชัย
3. เด็กหญิงธัญญาศิริ  บ่อแก้ว
4. เด็กชายนัครินทร์  จันทรเสนา
5. เด็กหญิงฟ้าประทาน  สง่างาม
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  ลือชา
7. เด็กชายศุภกฤต  คำอ่อน
8. เด็กชายสถิตย์  สุดา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  หงษา
10. เด็กชายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ขาลี
2. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
 
344 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สุรวิทย์
3. เด็กหญิงตัญติยา  แดงบุตร
4. เด็กชายทินารมภ์  บุระวงค์
5. เด็กชายธีรภัทร  สุจารี
6. เด็กหญิงพลอยงาม  โครตอ่อน
7. เด็กหญิงฟองสมุทร  คำมะวง
8. เด็กชายรักชาติ  ทับพวง
9. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสุภัค  ถนอมพันธ์
3. นางพรทิพย์  แดงบุญเรือง
 
345 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.75 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชื่นจิต
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ดอกแก้ว
4. เด็กชายปิยชาติ  พลโลหะ
5. เด็กหญิงพชรมน  สุขกุล
6. เด็กชายพัชระพงษ์  ชมภูมาตย์
7. เด็กหญิงภัทรดร  พิลาพัทตรี
8. เด็กชายศตวรรษ  จำปาสาร
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงศ์เครื่อง
10. เด็กหญิงอารดา  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
3. นายนคร   วุฒิเสลา
 
346 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
2. นายธนพล  บุตรสาร
3. นายธนพล  โคตะพันธ์
4. นายธานวัฒน์  บุญทิพย์
5. นายปฐกร  พิลาแสน
6. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วสมบัติ
7. นางสาวมณธิชา  คำสีทา
8. นางสาวศิริลักษณา  แคนศิลา
9. นางสาวศิริลักษณ์  เกื้อทาน
10. นางสาวเจนจิรา  มลสิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
347 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวชนิกานต์  ทาภักดี
3. นายทศพร  สิงห์เชื้อ
4. นายธรรมนูญ  ปัญญาดี
5. นายธาดาพงษ์  จุละกะ
6. นางสาวปณิดา  บุญมาศ
7. นางสาวปราณี  พุทธรัตน์
8. นางสาวปรารถนา  อยู่เย็น
9. นายสงกรานต์  ระวังยาก
10. นายสุริยัน  ทองห่อ
 
1. นางอภืชญา  วงศ์ขาลี
2. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
 
348 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  นนทฤทธิ์
2. นายจักรเพชร  ฟองดา
3. นางสาวณัฐพร  พรมรัตน์
4. นายธนกร  เจริญรัตน์
5. เด็กชายนายธิติวุฒิ  อุนาภาค
6. นางสาวบัวคำ  ลาภา
7. นางสาวมยุรินทร์  สายวรณ์
8. นายวันชัย  จรูญภาค
9. นางสาวสุวรรณี  เรืองขำ
10. นายอัษฎาวุธ  โสตภักดิ์
 
1. นายเกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง
2. นางนิ่มนวล  ขันเงิน
3. นางสาวชไมพร  อุณาภาค
 
349 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายกรภัทร์  ภูมิภาค
2. เด็กชายจิรายุทธ  กู่ทอง
3. นายณรงค์ศักดิ์  สายทิพย์
4. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
5. นายนันทิชาติ  บุญชู
6. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
7. นายภักดี  พรหมกสิกร
8. นางสาววราภรณ์  สาระพา
9. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
10. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
 
350 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงตัญติยา  แดงบุตร
2. นางสาวทวินันท์  จันทร์อิน
3. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
4. นางสาวพลอยงาม  โครตอ่อน
5. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวง
6. เด็กหญิงมาริษา  ศรีลาศักดิ์
7. นางสาวอภิญญา  ปิยะวัน
8. เด็กหญิงอรนภา  อาสาสิงห์
9. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
10. นางสาวเกษวรา  ใจตรง
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสาวชนกฤดี  ุคุรินทร์
3. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
4. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
 
351 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  แสงเพชร
2. นางสาวบาลียา  พันธ์พงษ์ไทย
3. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
4. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
5. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ
6. นางสาวสุทธิดา  บุตรสาร
 
1. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
2. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
 
352 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกรรณิการ์  ชุมแสง
2. นางสาวพิจิตรา  บุญโท
3. นางสาววิลาวัลย์  วรรณวัติ
4. นายศิริวัฒน์  บุญทูล
5. นางสาวอุษณีกรย์  มิ่งทอง
6. นางสาวอุไรวรรณ  มณีพันธ์
 
1. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
2. นางอภืชญา  วงศ์ขาลี
 
353 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงจิดาพร  สายเพชร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ถามาสา
3. นางสาวณิชากร  พลอยมณี
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ไชยบุญทัน
5. นางสาวศิริลักษณ์  โทริพันธ์
6. นางสาวสิริกานดา  น่ารัก
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
2. นายสมานมิตร  ภูวงศ์
3. นางสาวนิตยา  ทาตะไชย
4. นายนคร  จันทะโสม
 
354 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
2. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
3. นางสาววราภรณ์  สาระพา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยะราช
5. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
6. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
 
355 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยนอก
2. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
3. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
4. เด็กหญิงพลอยงาม  โครตอ่อน
5. เด็กหญิงฟองสมุทร  คำมะวง
6. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  มหาวงศ์
7. เด็กหญิงอาทิติยา  ขันอาษา
8. เด็กหญิงเกษวรา  ใจตรง
 
1. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
2. นางธนฤทัย  ดอญมอญ
3. นางสาวมนรัตน์  บุญมี
4. นายตฤณ  กลัดวงษ์
 
356 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุพศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชื่นจิต
3. เด็กหญิงพชรมน  สุขกุล
4. เด็กหญิงภัทรคร  พิลาพักตร์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  กำมันตะคุณ
6. เด็กหญิงอัจฉริยา  คตชลน
7. เด็กหญิงอารดา  ศรีวะรมย์
8. เด็กหญิงอารียา  รูปหล่อ
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
3. นายนคร  วุฒิเสลา
 
357 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวขนิษฐา  โพธารินทร์
2. นางสาวจิราทิพย์  พัฒนราช
3. นางสาวชลธิชา  พรมจันทร์
4. นางสาวดารารัตน์  หลักจันทร์
5. นางสาวตรีชฎา  โคตรอาษา
6. นางสาววริศรา  สะดีวงศ์
7. นางสาวอทิติยา  อภัยพันธ์
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
3. นางสุจิตรา  ฤาชัย
 
358 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวนภัสภรณ์  บุญเสริม
2. นางสาวปรายวภา  สุดใจ
3. นางสาวผกามาส  นัดดาวงค์
4. นางสาวมณฑิชา  คำสีทา
5. นางสาววนิธร  นิรงค์บุตร
6. นางสาววิมลรัตน์  สรรพผล
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
359 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวจันทิมา  ป้อมหิน
2. นางสาวจิตลดา  วันดี
3. นางสาวฐิตาธร  ต้นวงค์
4. นางสาวทิพวรรณ  พันธุมาศ
5. นางสาวธิดารัตน์  ภักดี
6. นางสาวนริสรา  ทะไกรลาช
7. นางสาวรุ่งเรืองทิพย์  แก้วกัณหา
8. นางสาวสิริรัตน์  พาหา
9. นางสาวสุธิมล  ณะอุบล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
2. นางสาวหทัยชนก  ป้องสีดา
3. นางไพรณี  ค่ำคูณ
 
360 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิฐา  แสนวงศ์
2. เด็กชายธันวา  หนูทิพย์
3. นางสาวพัชริดา  บุญจิต
4. นางสาวภัทรวดี  สายคำ
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  โหงนด์
6. นางสาวรัตติยากร  โพธี
7. นางสาวรัตติยากร  โพธี
8. เด็กหญิงวศินี  รลิต
9. เด็กหญิงวาสนา  ขาวสอาด
10. เด็กหญิงศิระประภา  ธนศรี
11. นายศิวกร  ทองโส
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ธรรมจักรี
13. เด็กชายสุพรรณี  หวังผล
14. เด็กหญิงสุวนี  ไม่เสียทรัพย์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองแสน
16. นายเอกพล  ศรีรุด
 
1. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
2. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
3. นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
4. นางกีรติ  สายสิงห์
5. นางสาวพัชรนันท์  วงศ์สิริภัทร์
 
361 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายขจรยศ  ทาระวัน
2. เด็กชายทิวทัศน์  โสมทอง
3. นางสาวปวีณา   สราญรม
4. เด็กชายวีระพงษ์  นิยมธรรม
5. นายสุทธิวัฒน์  พุทธขันธ์
 
1. นางสุวรรณี   ภูมิมะนาว
2. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
362 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวชนกาญจน์  โสพระบุตร
2. นายต่อยศ  สามารถ
3. นางสาวยศวดี  ปานุเวช
4. นายวิระพล  ชอบทำทาน
5. นายเพชรประกาย  ไกยนารถ
 
1. นางพรรณธิรา  ได้พึ่ง
2. นางสาวชไมพร  อุณาภาค
 
363 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กชายณรงค์ธณพร  ดอกแก้ว
2. เด็กชายตุรพล  พลหาญ
3. เด็กชายวริศ  พรมรักษ์
4. เด็กชายศรัณย์  กาฬจันทร์
5. เด็กชายสรจักร  สิริมาศย์
 
1. นายอุทัย  บุญวรรณ
2. นางสาวนิตยา  ทาตะไชย
 
364 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  แก่นจำปา
2. นายชานุมาน  วงษ์วัง
3. นายชาลี  บรรจงปรุ
4. นายนัฐพล  สพานหล้า
5. นายอนิรุทธ์  แก้วโท
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
2. นายชานนท์  มีสิงห์
 
365 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายคงศักดิ์  อินตะมา
2. นายนัฐกมล  นิลภา
3. เด็กชายบัญชา  ปานะศรี
4. นางสาวปานตะวัน  ลุ่มนอก
5. เด็กหญิงศศิประภา  มีด้วง
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
366 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกิตติธัช  โสมรักษ์
2. นางสาวนิภาพร  วรรณโสภา
3. นายภาณุชัย  พาหา
4. นางสาวศุทธิตา  ผิวหอม
5. นายอำนาจ  บุญทิพย์
 
1. นางไพรณี  ค่ำคูณ
2. นางสาวทิพวรรณ  วันดีวงค์
 
367 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กชาย.  .
2. เด็กชาย.  .
3. เด็กชาย.  .
4. เด็กชาย.  .
5. เด็กชาย.  .
 
1. นาย.  .
2. นาย.  .
 
368 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายบุญประเสริฐ   หนูแก้ว
2. นายวีระพันธ์  บัวลอย
 
1. นางสาวเกศินี  โกมล
2. นายธวัชชัย  จันทสาร
 
369 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายธิตินันท์  อุดรสาร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวพงษ์
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
370 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายจรัญ  พันพิลา
2. เด็กชายธีระพงษ์  บุญวรรณ์
3. นายนริศ  หาริตะวัน
4. นายนัฐพล  ทองผล
5. นายศตวรรษ  นวลเพ็ญ
6. นายสหรัฐ  อุสาจิตร์
7. นายหนึ่งเดียว  ว่องไว
8. นายอนุกูล  โฉมเฉลา
 
1. นายธนากฤต  โคตรอาษา
2. นายยุทธชัย  เกษมราช
3. นางนงคราญ  พันธ์เจริญ
 
371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิติพล  ต้นเกตุ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  มีทองแสน
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเคล้า
4. เด็กชายทยากร  ศรีทะวัน
5. เด็กชายธนกฤต  ไชยงาม
6. เด็กชายธีรพงษ์  นาคพันธ์
7. เด็กชายนัทธพงษ์  ใจกล้า
8. เด็กชายวุฒิพล  ชนะชัย
 
1. นายรณกรณ  จันทร์สด
2. นายวีระยุทธ์  โสระเวช
 
372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายทรงธรรม  อุทธิสาร
2. เด็กชายทศพล  บุดดาหน
3. เด็กชายธนกฤต  กองคำ
4. เด็กชายบูรณ์พิภพ  มาลัยศรี
5. เด็กชายพงศกร  ทวีพันธ์
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ผิวอ่อน
7. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวหอม
8. เด็กชายสมชาย  แสนเลิง
 
1. นายสาคร  ประกอบ
2. นายณัฐพล  อุทธา
3. นายสิทธิชัย  นนทะสิงห์
 
373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุระ
2. เด็กชายชาญชล  คนหาญ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นามศร
4. เด็กชายบดินทร์  ปารดิษฐ์
5. เด็กชายพิเชษฐ์  นามสร
6. เด็กชายวุฒิชัย  มะโนรัตน์
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ภูกองชัย
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญพา
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
2. นางกีรติ  สายสิงห์
3. นางสาวกัลญาณี  แพงทรัพย์
 
374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายคฑาวุฒิ  เสียภัย
2. นายธนวิชญ์  คำผาลา
3. นายนันทวงศ์  เทศนา
4. นายภาสกร  ไชยพงษ์
5. นายสุรศักดิ์  กาละพันธ์
6. นายสุริยา  ปรักเจริญ
 
1. นายประพัฒน์พงศ์  ดาโรจน์
2. นางสุดสวาท  บำเพ็ญ
3. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายณัฐพล  พงษ์ผา
2. นายปฏิพล  บุญอุด
3. นายพนุพงษ์  อัปคุตโต
4. นายพรภวิษย์  ทองพรม
5. นายรัฐพล  ส่องแสง
6. นายศรราม  สำราญสุข
 
1. นายนะรักษ์  ปัญญาดี
2. นายสว่างพงษ์  พงษ์สุพรรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  รูปแก้ว
 
376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายกิติ  สมบูรณ์
2. นายขจรศักดิ์  สมประสงค์
3. นายปฐมพงษ์  สุระวงค์
4. นายปัณณธร  เข็มโคตร
5. นายพงษ์พัฒน์  โฉมเฉลา
6. นายสารินทร์  บุตรคุณ
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
2. นายพงษ์ศักดิ์  สุรัตน์
3. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
 
377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  หมื่นหาวงค์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   กุดเป่ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหมือนเหลา
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
2. นางกมลวรรณ  มานาม
 
378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีชาเชต
2. เด็กหญิงปรางวราทิพย์  ลาภสาร
3. เด็กหญิงศิราณี  มีทองแสน
 
1. นางจิราภรณ์   ยงยุทธ
2. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
 
379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขม้นดี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำตัน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คูณผล
 
1. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
2. นางลัคนา  สันตะวงศ์
 
380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กลิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิจบำรุง
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายจำรัส  หลักทรัพย์
2. เด็กชายพงศพัศ  เครือคำ
3. เด็กหญิงมณเฑียร  สุภนิมิตร
 
1. นางจันทิมา  สุขสำราญ
2. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
 
382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงพิมพิศา  พลสีหา
2. เด็กชายวรสรณ์  สมเพชร
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  ทองพันธ์
2. นางสมปรารถนา  วิชิตพันธ์
 
383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริชาดา  ถนอมชาติ
2. เด็กชายวิษณุพงษ์  เสาโมกข์
3. เด็กหญิงสายธาร  สุขใจ
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  กลมพันธ์
 
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  แพงสี
2. เด็กหญิงนันทิดา  ห่อดี
3. นางสาวอรอนงค์  อินทร์สด
 
1. นางกัลยรัตน์  โกทัน
2. นางอังศณา  กางกั้น
 
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาหา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อุทธา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ก้อนด้วง
 
1. นางอุรักษ์  บำรุงวงศ์
2. นางสาวพิสมัย  ตาละคุณ
 
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวกัลนิภา  โฉมเฉลา
2. นางสาวศศิธร  สนธิธรรม
3. นางสาวศิริลักษณ์  แผนพนา
 
1. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
2. นางงามพิศ  มิ่งไชย
 
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุกัลย์ญา  เนตรวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สาสาย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หวังผล
2. เด็กหญิงปวีณา  โพธิรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญแปลง
 
1. นายไกรวุฒิ  ศรีสุข
 
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิลพาทย์
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์  เชื้อนิล
3. เด็กชายภานุมาศ  มงคลเสริม
 
1. นางสาวพัชร์  โชติเนตร
2. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พันธ์สุข
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ปะจันทัง
3. เด็กชายอภิเดช  ชาวหนองแคน
 
1. นายศุภกิจ   สว่างเนตร
2. นายวุฒินันท์  ป้องปก
 
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุขดี
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญกอง
3. เด็กชายสิทธิเดช  แสงเพชร
 
1. นางภาวิดา  วรรณเสน
2. นางสาวเสาวภา  พิมรัตน์
 
392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงบุษศิกร  ศรีดร
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์หีบ
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำบุญ
 
1. นางสาวจิดาภา  หิรัญสิงห์
2. นางสาวอรชา  นนทะสิงห์
 
393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวณัฐริกา  ศรีจันทร์
2. นางสาวนันทวรรณ  เหลาผา
3. นางสาวศันสนีย์  สีวัง
 
1. นางสาววรรณศรี  อุทธา
 
394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวทิพย์วิมล  ป้อมหิน
2. นายทีปกร  ยอดแก้ว
3. นางสาวํธัญญรัตน์  หาดี
 
1. นางพิสมัย  บุญยงค์
2. นางสุภาภรณ์  ทองกลม
 
395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวณัฐากร  แสนอ้วน
2. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วไพวัน
3. นางสาวอัญริยา  พึ่งพบ
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
2. นายปารมี  เขาวงษ์
 
396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวชไมพร  แสนโท
2. นางสาวปิ่นทิวา  ภูทอง
3. นายพงศ์พัชระ  สายวรณ์
 
1. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
2. นางสาวบุหงา  ทวีโภค
 
397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวสุพินยา  สนใจ
2. นางสาวสุภัสสรา  วิชาพูล
3. นายอภิชัย  พาลมาศ
 
1. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
2. นางลัคนา  สันตะวงศ์
 
398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เพียรกล้า
2. นางสาวลลิดา  ธนูเงิน
3. นางสาวสุกัญญา  ธนะจินดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สินชู
2. นายวิทยา  คำหอม
3. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  หลุ่มเป้า
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
2. นางจันทิมา  สุขสำราญ
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวจุลัยรัตน์  โคตนาม
2. นางสาวยุพิน  แพงศรี
3. นางสาวศรสรรค์  ส่องแก้ว
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสาววราภา  เหล่างาม
 
401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวทัศรา  นำพา
2. นางสาวศิริพร  ปาเป้า
3. นางสาวอมินตรา  บุตรคุณ
 
1. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
2. นางพิชรารัตน์  มีทอง
 
402 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายนครินทร์  สิงห์โชติสุขแพทย์
2. นางสาววรรณี  สุดธะสิน
3. นางสาวสุกัญญา  แนมขุนทด
 
1. นางภาวิดา  วรรณเสน
2. นางสาวเสาวภา  พิมรัตน์
 
403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวพรวิไล  ว่องไว
2. นางสาววรรณิดา  มาสา
3. นางสาวอารีรัตน์  เพ็งโคตร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
2. นายหาญชัย  จันทมาศ
 
404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวสิริวิมล  ปาวะศรี
2. นางสาวสุจิตรา  สารราช
3. นางสาวอริสา  มโนธรรม
 
1. นางสาวประภาพร  ยืนสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  กลมพันธ์
 
405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายนิมิตร  หมื่นหาร
2. นางสาวพัตราภรณ์  บุญวรรณ์
3. นางสาวอภัสรา  อุสาจิตร
 
1. นางสาวปริยากร  อินทร์ขาว
2. นางสาวพรินพร  ทองจัตุ
 
406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ภูตะเวช
2. นางสาวอารีรัตน์  เชื่อมรัมย์
3. นางสาวอินทิรา  กรุณา
 
1. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
2. นางวิไลพร  นิยมธรรม
 
407 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วหาวงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองทวี
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
408 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายปฏิกร  เที่ยงผดุง
2. เด็กชายเจตริน  สีสมยา
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
409 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายเมฆา  ปัญญาวุธ
2. นายเสกสรรค์  ปัตถาลี
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวกุลนันท์  พิลากุล
2. นางสาวอาทิตยา  อุทธา
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
411 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  สุริยันต์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายฐาปกรณ์  สิงห์ทอง
2. นายศตวรรษ  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนดล  กุลวงศ์
2. เด็กชายอธิปไตย  สุขภาค
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเกื้อกลิ่น
2. นายวรายุทธ  สู่เสน
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายธนพล  แคนศรีลา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กิมิบัติ
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายนราธิป  วรานัตถ์
2. เด็กชายสิทธิพร  เกื้อทาน
 
1. นายวิโรจน์  ตู้ดำ
2. นางสาวชนัญธิดา  บุตรจันทร์
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. นายยุทธชาติ  สุภาพิมพ์
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางภาวิณี  โสลักษณ์
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวประภาสิริ  ศรีไชยา
2. นางสาวสิริฎา  หน่อแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ตู้ดำ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อินทร์ขาว
2. นายธราเทพ  สร้อยโฮ้
 
1. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
2. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายบุญชัย  ชินดา
2. นายปิยบุตร  พิมพรัตน์
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  มาลารัตน์
2. นายหิรัณย์  บุญสูง
 
1. นางสาวชญานิศา  คูณมา
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  มงคลกุล
2. นางสาวจินตนา  ใจแน่น
 
1. นางวิไลวรรณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวปิยธิดา  อาษาศรี
2. นางสาวสุวรรณี  ชาวโพนทอง
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สายทิพย์
2. นายอภิสิทธิ์  ตั้งธรรมทัศน์
 
1. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
2. นายยรรยง  บูชาพันธ์
 
425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  จตุรัส
2. เด็กหญิงพิมรา  ทัศบุตร
 
1. นายอนุสรณ์  บุญศรี
2. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
 
426 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤศ   พุทธิเฉลิมชัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโพธิณะ
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายภัทรเวช  ใจซื่อ
2. เด็กชายอลงกรณ์  อักษรพิมพ์
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
428 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายอาณัฐ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐสิทธิ  เส้นเศษ
2. นายวรวิทย์  พนมเริงไชย
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นายนภดล  พงษ์สิงห์
2. นายพัชรวิทย์  ศรีรักษา
 
1. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
2. นายวิทยา  ศรีรักษา
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายฌานุพงษ์  ศรีพิกุล
2. นายพงศธร  วงศ์สิงห์งาม
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวอารีรัตน์  สินทับ
2. นางสาวแพรวพราว  เชื้อธรรม
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายพูลทรัพย์  ตาทอง
2. นายภ้ทรพล  ศิริวาลย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงอติมาพร  เดชา
2. เด็กชายอัครพล  โพธิ์งาม
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  มีมา
 
1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นางสาวนวรัตน์   กิตติภัฒน์พันธุ์
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  ก้อนคำ
2. นางสาวนวรัตน์  ขัดยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวสิรินญา  เบ้าคำ
2. นางสาวอารียา  เบ้าคำ
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนี  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หินอ่อน
 
1. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
2. นางสาวชญานิศา  คูณมา
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงมริสา  โมระดา
2. เด็กหญิงสุภิญญา  พูลคลองตัน
 
1. นายณัฐพล  อุทธา
2. นางสาวนุจรา  ประทุมชาติ
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  นนตะศรี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงมาลย์
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางนภาพร  บัวทอง
 
441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนานันท์  แก้วมั่น
2. เด็กหญิงรติกร  จุลพันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
 
442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นายจรัสพงษ์  ใจสว่าง
2. นายศดานันท์  แหวนแก้ว
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีคุณ
2. เด็กชายธนนันท์  คณานันท์
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
2. นายธวัฒน์  สารรัตน์
 
444 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 11 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กชายชิตพล  พิมพบุตร
2. เด็กหญิงนุชจรี  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวญาณิศา  สายมงคล
2. นายเจษฏา  จันทสิงห์
 
445 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ศิลบุตร
2. เด็กหญิงภานุพรรณ  พลเทพ
 
1. นายยรรยง  บูชาพันธ์
2. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
 
446 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.83 เงิน 13 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สายเหลา
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  บุญไทย
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฎิณญา  โมราชาติ
 
447 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายณัฐพล  กิตติกาขจร
2. เด็กชายธนพล  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวพรพิมล  ไพรสนฑ์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
448 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กหญิงจิตตา  ชูทอง
2. เด็กหญิงอภิวรรณษา  อินตะโสม
 
1. นางสาวสรัญญา  ปาวรีย์
 
449 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 16 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายชวลิต  สาวิตรตระกูล
2. เด็กชายภูธร  โพธารินทร์
 
1. นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
2. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
450 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 17 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญพร  โล่ห์คำ
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สองเมือง
 
1. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
2. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
 
451 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  บุตรพรม
2. เด็กชายเจษศรินทร์  คำเลิศ
 
1. นางสาววิภาดา  บุพชาติ
2. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
 
452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นรศรี
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงค์เหลา
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
453 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กชายชนพนธ์  จันดาวงค์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บรรณารักษ์
 
1. นายธวัชชัย  อุทธา
2. นางสาวปลูกขวัญ  จันทรเสนา
 
454 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศ์อนัน  สมุทรเวช
2. เด็กชายอำนาจ  หันลุด
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาส
 
455 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สนธิหา
2. เด็กชายนัยนันทน์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
2. นางสาวนภา   คำมุล
 
456 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายธีระเดช  กองพร
2. เด็กชายนราศักดิ์  ศรีเทียมเงิน
 
1. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
2. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
 
457 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวพรชนัน  แก้วธรรมมา
2. นางสาวศุภสุตา  กลิ่นหวาน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
458 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐ์วริน  ตั้งชนะชัยกุล
2. เด็กหญิงอริสรา  ปาวรีย์
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
459 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รูปใส
2. เด็กชายสุเมธ  ตังคณิตานนท์
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
 
460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายศตกาญจน์  อินรีย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสุภาพ
 
1. นางสีไพ  ทันใจ
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  สุริยันต์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
462 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  พารักษ์
2. นางสาวบุญจิรา  โสนาคา
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
463 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  อุทธา
2. นางสาวนิรพัฒน์  ปานะวงศ์ศา
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
464 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกัญจน์  ภาพยนตร์
2. นางสาวสุธิดา  แก้วพิลึก
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
465 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจิรภาส  จิตอารี
2. นายนายจิรพนธ์  จิตอารี
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาส
 
466 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวบุญสิตา  นามชัยยา
2. นางสาวสุกัญญา  ผะกาสี
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
467 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายพงศธร  วงศ์สิงห์งาม
2. นายวีระกุล  จรทะผา
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายชัยณรงค์  พรรณรัตน์
2. นายเชิดเกียรติ  พันธุระ
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกิตติภณ  ขำแก้ว
2. นางสาวธัญจิรา  วรรณทวี
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวนภา  คำมุล
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวกมลมาลย์  บุญจันทร์
2. นางสาวสุพิตา  ทองดี
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายฑนพล  ผกาพันธ์
2. นายภานุวัฒน์  แก่นจันทร์
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดาพร  สายสุด
2. นายวัฒนันท์  บุตรจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายกิมจิโร่  สัปดาห์
2. นายสุชาครีย์  บัวขำ
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สุทธิวงค์
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
475 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวปนัสยา  ฝ่ายรีย์
2. นางสาวสุพรรณี  หาญจิตร
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
476 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นายวรุฒ  อุดหนุนธรรม
2. นางสาวอรอนงค์  สุขประสาร
 
1. นายธวัชชัย  อุทธา
2. นางสาวปลูกขวัญ  จันทรเสนา
 
477 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายนพฤทธิ์  ซ้อมจันทา
2. นางสาวรัตนา  บุญลิลา
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายวรุตคม  สมคะเนย์
2. นายเจษฎา  จงเจริญ
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
 
479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวตะวัน  อินทร์โพธิ์
2. นายนนทวัฒน์  วงศ์จันทา
 
1. นางสาวชญานิศา  คูณมา
2. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริขันธ์
2. นางสาวเพชรรินทร์  วงศ์ก่อ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางชนัญธิดา  บุตรจันทร์
 
481 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวนันทนา  สุขจิตร
2. นายปรัตถกร  สิมสิงห์
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายอภิวัตน์  เกษทอง
2. นางสาวอริสรา  กันยวิมล
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
483 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชา  บุญธิมา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญทำนุก
3. นางสาวสิณมณี  ป้อมหิน
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
484 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นสุขเย็น
2. เด็กชายวรวิช  ภาแก้ว
3. เด็กชายศิวกร  กอบุญช่วย
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
485 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวนิภาภรณ์  ขันติกิจ
2. นางสาวพิมพ์วดี  บุญธิมา
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  สุวะมาศ
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
486 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์    กรองใจ
2. นางสาวนิภาวรรณ  ธูปเศษ
3. นางสาวอริสา  ซุยเสนา
 
1. นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
487 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวณัฐพร  พรมรัตน์
2. นางสาวปานชีวรรณ  ศรีหาวงค์
3. นางสาวเพ็ญพร  เสาทอง
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
488 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  ทองโส
2. นางสาววิสสุตา  พุทโสม
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  โภคทรัพย์
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ปิ่นเจริญ
2. นายพศวีร์  พลหาญ
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายศศิศ  ศรีรัตน์
2. นางสาวสุทธิดา  สวาสุด
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายธิณภัทร  โสดานาจ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จอกนาค
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายธัญญกฤษณ์  แย้มกระโทก
2. นายอภิสิทธิ์  เทพารักษ์
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
493 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์   สืบอ้วน
2. นางสาวดุษฎี  ศรีระวงศ์
 
1. นายกิตษฎา  วันนา
2. นางสาวพรทิวา  เกิดสิน
 
494 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นายฉัตรมงคล  แก้วกำพล
2. นายณรงค์สิทธิ์  ศรีระพรม
 
1. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
2. นายวิทยา  ศรีรักษา
 
495 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายทศพล  อ้วนอ่อน
2. นายอภิชาติ  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
2. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
 
496 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายวุฒิชัย  บุตรลา
2. นายอดุลศักดิ์  แสนสี
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
497 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายธีระวัฒน์  อุทธิสาร
2. นายพงศกร  บุญทา
 
1. นายสุโขทัย  ทองกลม
2. นายปฎิณญา  โมราชาติ
 
498 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวนิติญากร  ดวงปาโคตร
2. นางสาวศิรินภา  โชติช่วง
 
1. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
2. นายยรรยง  บูชาพันธ์
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ดวงประเสริฐชัย
2. นางสาวยุพาวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  อุทธา
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายช่วยทวี  อุภัยศรี
2. นายศักรินทร์  สุขนุ่ม
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
501 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  นาคสังข์
2. นายสถาพร  ก้อนสิน
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
502 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายกฤษฎา  จารุจิตร
2. นายสุริยันต์  สายสุด
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
2. นายธวัฒน์  สารรัตน์
 
503 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายนิติพงษ์  วงศ์เหลา
2. นายสมพงษ์  บัวหลวง
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายเถลิงศักดิ์  เถาว์โท
 
504 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายฐากูร  คำบุญ
2. เด็กชายณครินทร์  วงแก่น
3. เด็กชายธนาพงษ์  มุกดี
 
1. นายพิเชษฐ์  มานาม
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
505 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปานนท์
2. เด็กชายอนิโรจน์  บุญหาญ
3. เด็กชายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
506 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายจีระพันธ์  คำภีระ
2. เด็กชายทักษ์  สนใจ
3. เด็กชายพานทอง  พระสุพันธ์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
507 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายจักพันธ์  โทบุดดี
2. นายภูรี  สาเกตุ
3. นายวิชิตชัย  เสียงหวาน
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
508 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายชัยณรงค์  พรรณรัตน์
2. นายนพฤทธิ์  ซ้อมจันทา
3. นายเชิดเกียรติ  พันธุระ
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
509 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  เสนสม
2. นางสาวสุดารัตน์  ครอบกระโทก
3. นางสาวสุมณ  แคนศิลา
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญสะอาด
2. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญดก
3. เด็กชายโชคทวี  กุดเป่ง
 
1. นายธวัฒน์  สารรัตน์
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
511 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  ถามูลตรี
2. เด็กชายศุภณัฐ  ภูลายยาว
3. เด็กชายเลิศชาย  ผาลิวงค์
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
512 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  ปัดสาคำ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ชำนาญฤทธิ์
3. เด็กชายวีรชน   เถาว์สอน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
 
513 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  โสภา
2. นายพงษ์เดชา  บุญแจ่ม
3. นายพีระยุตถ์  สมบูรณ์
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
514 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายทะนงศักดิ์  ทานะกาศ
2. นางสาวสุกัญญา  หอมชื่น
3. นายอนาวิล  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
2. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
 
515 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายดณุพล  เชื้อทอง
2. นายวีระพงษ์  ป้องคำลา
3. นายอรัญ  พลศรี
 
1. นายธวัฒน์  สารรัตน์
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
516 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายพิชาภพ  ชำนาญฤทธิ์
2. นายภูชวิช  มั่งมี
3. นายสงกรานต์  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันเงิน
2. เด็กหญิงอคิราภ์   สุภาศรี
3. เด็กชายอัชฎา  วิวาห์สุข
 
1. นางสาวนวรัตน์   กิตติภัฒร์พันธุ์
2. นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เชิดชู
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  ศรีสันต์
3. เด็กหญิงเจนติลา  เถาว์โมลา
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
519 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  นามวงค์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุระสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรนิภา  จุลบุตร
 
1. นางสุวิมล  ฤทธิทิศ
2. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
 
520 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิง สุรัสวดี  วงศ์สองชั้น
2. เด็กชายสมพงษ์  นาถาบุตร
3. เด็กหญิงสุนิสา  สามงามขาว
 
1. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
2. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ยาวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงสุปราณี  พับพาน
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
 
522 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  คูณมา
2. นายณรงค์ศักดิ์  กะนันตัง
3. นางสาวศิริลักษณ์  วะริพันธ์
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
523 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายจิตติพงษ์  เข็มแก้ว
2. นางสาวศิรินภา  โฉมเฉลา
3. นางสาวสุพัตรา  สุระสิทธิ์
 
1. นางสุวิมล  ฤทธิทิศ
2. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
 
524 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บาลสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภลักษ์  โสรส
3. นางสาวสุภาพร  ลัทธิวรรณ
4. นางสาวสุภารักษ์  สมสุข
5. นางสาวสุวนันท์  บูชาพันธ์
6. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญรอด
 
1. นางนภาพร  ครุธสิน
2. นางไพรวรรณ  ต้นงอ
3. นางอุรักษ์  บำรุงวงศ์
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  วุฒิชัย
2. เด็กหญิงปวิชญา  ปุยวงค์
3. เด็กหญิงลลิตา  ปัดร้าย
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงแข
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ดานุวงศ์
6. เด็กหญิงเขมิสรา  ไชยแสง
 
1. นางนงนุช  สินราช
2. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำเสนา
2. เด็กหญิงพรพรหม  สายสุด
3. เด็กหญิงยุวดี  โสภาพ
4. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์ชู
5. เด็กหญิงสุชาดา  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงอารีญา  ศิริวาลย์
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำแพง  เสริมทรัพย์
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  อัมชัย
3. เด็กชายยุรทิตย์  ไชยโท
4. เด็กหญิงวรัญญา  การช่างทำ
5. เด็กหญิงหนูกาญจน์  นางาม
6. เด็กชายอนันต์  แพงงาม
 
1. นางสาวดาราทิพย์  สมภพ
2. นางอารี  ทรงกรด
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ภาคี
2. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงวรฤทัย  ชมภูเพชร
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฐานบุตร
5. นางสาวศิริกัญญา  หาวงศ์
6. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  สุขเล้า
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คชมิตร
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์
3. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายธนพล  โคตะสาร
2. นายพงษ์ธวัฒน์  ทองกุล
3. นายพิทักษ์  วงศ์ก่อ
4. นางสาวพิมพ์ภัทรา  สมานพงษ์
5. นางสาวรุจิฬา  ช่อแก้ว
6. นางสาวเนตรนภา  แพงดี
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวปัณณพร  ปามุทา
2. นางสาววราพร  พ่วงศรี
3. นายศรัณยู  ยุวบุตร
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทิ้งโคตร
5. นางสาวสกัญญา  ต้นงอ
6. นางสาวอภิญญา  เที่ยงตรง
 
1. นางนภาพร  ครุธสิน
2. นางศุลีภรณ์  ทองเลิศ
3. นางอุรักษ์  บำรงวงศ์
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกุสุมา  กานุสนธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  ก้อนสิน
3. นายศักดิ์นรินทริ์  ทองแสง
4. นายศักดิ์มงคล   ทิพย์สมบัติ
5. นางสาวอภิษฎา  กรุงแก้ว
6. นางสาวเมดารินทร์  กานุสนธ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คชมิตร
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์
3. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  เสาตรง
2. นางสาวปิยะพร  มานุพันธ์
3. นางสาวสายฝน  บุญแปลง
4. นางสาวสุภาพร  ศรีสะอาด
5. นางสาวอรปรียา  หวังผล
6. นางสาวแสงนภา  ทองอ้น
 
1. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
2. นางพนารินทร์  ไกยพันธ์
3. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวจินตหรา  ไหว้ครู
2. นางสาวจิราพรรณ  อุดนอก
3. นางสาวทัศนีพร  ฤาชัย
4. นางสาวราตรี  ทิพรัตน์
5. นางสาวศศิวรรณ  จำปาหอม
6. นางสาวอาภาพร  โสภา
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
3. นางวศินี  จาริอุตร์
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยคำ
2. เด็กหญิงรสนันท์  ฤกษ์นาวา
3. เด็กหญิงวรดา  ชื่นตา
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางสาววัชราภรณ์  แดงอาจ
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวกันตยา  ดวงแก้ว
2. นางสาวจริยาภรณ์  แก่นโพธิ์
3. นางสาวสุภัสสรา  รากวงศ์
 
1. นางตฤษยา  จินาพร
2. นางสรัญญา  โสภาลุน
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรดี  มณีสาย
2. นางสาวต้นน้ำ  ใต้การ
3. เด็กหญิงนิรมล  มุทาพร
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐกร  สวัสดิ์เล็ก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเหลือ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กันยวิมล
 
1. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
2. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ราชมุณีสุข
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงกอง
3. นายอนันต์  อุทุกพรรค
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กชายฟ้าสาง  เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงวิจิตรา  คงไชย
3. เด็กชายอภินันท์  พรมทา
 
1. นายประมวล  พรมทา
2. นางจิญานันท์  พิมพชัย
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  โพธารินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นิ้วทอง
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงประภาพร  กุลกั้ง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  น้อยเสนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชาดาเม็ก
 
1. นายวิทยา  ศรีรักษา
2. นางพัชราวลัย  ศรีรักษา
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกานต์  จันลุทิน
2. นางสาวนิจฉรา  แก้วมงคล
3. นายวิทยา  จารุจิตร
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวณัฐญา  เชื้อธรรม
2. นางสาวภรณ์ศิรินทร์  เชาว์ไว
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  วงศ์ศิริ
 
1. นางเอื้อนทิพย์  สุกุ
2. นางสาวปทิตตา  เจตนา
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวทอป่าน  สุขไชย
2. นางสาวนิลาวัลย์  มูลพันธ์
3. นางสาวพรชนก  สมหวัง
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวน
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  โสมรักษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สุดาชม
3. นายศิริโชติ  ปัสสาคำ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  หอคำ
2. นายสมาน  ปลดเปลื้อง
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สุตะภักดิ์
2. นายพงศกร  โสภาพรม
3. นายมีชัย  กุลเกลี้ยง
 
1. นายวิเชียร  ไชยจันทร์
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวชนกนันท์  หอมสิน
2. นางสาวชมพูนุท  พระโสภา
3. นางสาวณัฐธิดา  คามใส
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. นางวศินี  จาริอุตร์
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวจิตรวรรณ  เสียงใส
2. นางสาวสุดาวรรณ  หน่อแก้ว
3. นางสาวัอัญมณี  กอสลัก
 
1. นางวราภรณ์  แสงบุญ
2. นางสมัญญา  ลัทธวรรณ
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวดวงกมล  สันตวงศ์
2. นางสาวศิริพร  ศรีมงคล
3. นางสาวอธิวา  กาณะวงศ์
 
1. นายประมวล  พรมทา
2. นางจิญานันท์  พิมพชัย
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวชุชาฎา  ดอกไม้
2. นางสาวมยุรินทร์  สายใจ
3. นางสาวอักษรฤดี  สีงาม
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมพลี
2. นางสาวสรารัตน์   โคตรทิพย์
3. นางสาวสุภาพร  กวีวงค์
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริมา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นามวงษ์
3. เด็กหญิงแพรว  บรรลุสันต์
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐชัย  แสนยำ
2. นายนครินทร์  ไชยสา
3. เด็กชายเอกรัฐ  แก้วมาตร
 
1. นายวิเชียร  ไชยจันทร์
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายธนกิตต์  บุญยอด
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  วิลามาศ
3. เด็กชายอานนต์  บุญแก้ว
 
1. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวปทิตตา  เจตนา
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายชัยนันต์  ดำมา
2. เด็กชายภานุมาศ  โสมรักษ์
3. นางสาวสุพัฒตรา  ปัญญาดี
 
1. นายสมาน  ปลดเปลื้อง
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงชลิดา  สุยะดา
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  จันทะโสม
3. เด็กหญิงไพริน  บุญภาย
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โล่ห์คำ
2. เด็กหญิงทิพยุพา  มุทาพร
3. เด็กหญิงวรัญญา  อ้วนดี
 
1. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
2. นายพงศกร  เพียรภายลุน
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงธาริณี  อนันตโชติ
2. เด็กหญิงนันธิดา  จรูญภาค
3. เด็กหญิงเอื้อนอรรถสอน  ลาภสาร
 
1. นายบุญเสียน  สิถิระบุตร
2. นางนงนุช  ทวีพันธ์
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 8 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวจิราพร  สุนทร
2. นายสิทธินันท์  รากวงศ์
3. นายสุริยา  ทุมมา
 
1. นางสาวดาริณี  ห่อดี
2. นางสาวเกศินี  โกมล
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.83 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงกิติมา  เสนีทัย
2. เด็กชายภัคพงษ์  สายเย็น
3. เด็กหญิงลลิตา  รูปหล่อ
 
1. นางสาวกฤตยารัชต์  ทองคุณ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยุทธยงค์
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.16 ทอง 10 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา  ช่วยมิตร
2. เด็กชายภูธเนศ  โมห้างว้าง
3. เด็กหญิงวรัญญา  ปานพายับ
 
1. นางสุวิมล  ฤทธิทิศ
2. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 11 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์ขาว
2. เด็กชายนัฐพล  ข้างน้อย
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ท้าวแก้ว
 
1. นางไพรวรรณ  ต้นงอ
2. นายยรรยง  บูชาพันธ์
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจั๋กจั่น  บัวเหลา
2. เด็กหญิงประทุมพร  สารคะณา
3. เด็กหญิงลักขณา  หนองบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรียรรยงค์  บุญทา
2. นางสาวญาณิศา  สายมงคล
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวสุชานาถ  สุริยะศรี
2. นางสาวอัญธิกา  หมั่นเรียน
3. นางสาวเพชรตะวัน  สายสมาน
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  กาเผือก
2. นายธนภูมิ  แสงเดือน
3. นายวุฒินันท์  แก่นจันทร์
 
1. นายสมาน  ปลดเปลื้อง
2. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  รัตนวงค์
2. นางสาวนฤทุมน  คุ้มบุ่งคล้า
3. นายพงศธร  รุสำเร็จ
 
1. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายพิเชษฐศิลป์  พึ่งหนู
2. นางสาวภัทรา  จอมเกตุ
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีสำอาง
 
1. นางนงนุช  ทวีพันธ์
2. นางสาวยุภาวัลย์  ลุกลาม
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  นารีบุตร
2. นางสาวสาลิณี  เสียงใส
3. นางสาวอทิตยา  ศรีนามโหน่ง
 
1. นายวิเชียร  ไชยจันทร์
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.5 ทอง 6 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกฤษฎา  ชูทอง
2. นางสาวจิณัฎฐา  แก่นกุล
3. นายจิรพัฒน์  ปฏิวรณ์
 
1. นางมัณฑนา  ชินลี
2. นางฉวีวรรณ  ผาใหญ่
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายคมสันต์  พินิจลำ
2. นายอภิสิทธิ์  ดาวัลย์
3. นางสาวอริศรา  ซ่อมแก้ว
 
1. นายสุขสันต์  วงษ์ปัตน์ษา
2. นางสาวกฤตยารัชต์  ทองคุณ
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.8 ทอง 8 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  อนุดำ
2. นางสาวสุริวิภา  วีระพันธ์
3. นายเรืองศักดิ์  พันธ์วงศ์
 
1. นายอุทัย  บางเหลือ
2. นายทองสุข  แสงใสแก้ว
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ละคร
2. นายรัตนากร  โสภาศรี
3. นางสาวศิริวิมล  ศรีภา
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. นางวศินี  จาริอุตร์
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายกฤษดา  อินธิแสง
2. นางสาวณิชกุล  สีกาลัง
3. นางสาวปิยธิดา  อระวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
2. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำนนท์
2. เด็กชายจัตตุพล  สุวอ
3. เด็กหญิงอารียา  แดงบุตร
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวสุวณี  จันทร์เหลือง
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวพรเพ็ชร  สีดาโคตร
2. นางสาวพิมพิลาลัย  ทัศบุตร
3. นายสุทธิพงษ์  หงษ์แสน
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชะชิกุล
2. นางสาวสุภาพร  พิมพ์อินทร์
3. นางสาวอักษร  ศีระพรม
 
1. นางสาวรินลดา  ทัพธานี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง  ศรีภิรมย์
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวพลอยไพรินทร์  ตาทอง
2. นางสาวสุวนิดา  สมบัตรมล
3. นางสาวเกษมณี  สีแดง
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวฐาปนี  พุทธบุญ
2. นางสาวสุธิดา  อ้วนอ่อน
3. นางสาวอรอุมา  สาวิจารณ์
 
1. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  เพียรกล้า
2. นางสาวธนัชชา  ม้วนทอง
3. นางสาวเพียงขวัญ  ไกยสวน
 
1. นางปราถนา  ดวงมาลา
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงดาหวัน  แม่นเหมือน
2. เด็กหญิงปภัสสรา  วงค์ณรัตน์
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุทธินนท์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวิศา  แก้วโส
2. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณโสภา
3. เด็กชายพลศิลา  ทองเอิบ
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีเนตร
2. นายจันทา  โกมลศรี
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงธนพร  อุทุมพันธ์
2. เด็กหญิงป่านแก้ว  สุไชย
3. เด็กหญิงมัลลิกา  นารีนุช
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวน
2. นางพัชรา  ไตรยวงศ์
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกัญชลาภรณ์  อุ่นจิตต์
2. นางสาวปวีณา  สีฟ้า
3. นางสาวสุจิรา  ทางนที
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวดารารัตน์  โพธิ์ไทรย์
2. นางสาวพัชรี  ผิวทอง
3. นางสาวรัชนีกร  สีหาราช
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสุพรรณี  สุพล
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.83 ทอง 6 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงชลธิดา  จารุมี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุพล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ลาภสาร
 
1. นายจันทร์วิโรจน์  สันตะวงศ์
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวกรรณิการ์  รอดวงค์
2. นายชัยยันต์  ศิลาบุตร
3. นางสาวมณีวรรณ  มงคลมาตย์
 
1. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  มุทาพร
2. นางสาวนิตยา  หินอ่อน
3. นางสาวอมรรัตน์  หนองเป็ด
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  เรืองริวงศ์
2. นางสาวพิมพกานต์   ปัญญาดิษฐ์
3. นางสาวรสรินทร์  วังสการ
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  คนหาญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  กิริยาดี
3. นายเอกพันธ์  พิลา
 
1. นางสุพรรณี  สุพล
2. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ธนะนู
2. นางสาวประภัสสร  สายเนตร
3. นางสาวสุนันท์  ตาทอง
 
1. นางศรีสุดา  โพธิ์ขาว
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวศรัณพร  นางาม
2. นางสาวสราลี  รัตนศรี
3. นางสาวโสภา  ใจใส
 
1. นายปารมี  เขาวงษ์
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวธัญสินี  สิงห์ช่วย
2. นางสาววรรณภา  พลหาญ
3. นางสาวสุดาวรรณ  หน่อแก้ว
 
1. นางปราถนา  ดวงมาลา
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  ทิพยะประไพ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุพชาติ
3. นางสาวยลดา  หวังผล
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  วังสการ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วคำไสย์
3. เด็กหญิงอลิสา  ไกยวงค์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวสายฝน  เหมขุนทด
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  บรรพตพิทักษ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีตัดสูง
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสุพรรณี  สุพล
 
596 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวภาวินี  วงศ์อุคะ
2. นายมนตรี  ศิริกลิ่น
3. นายวิทยา  ม้าวพรม
 
1. นางพัชรา  ไตรยวงศ์
2. นางสาวสุวณี  จันทร์เหลือง
 
597 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวนาถฤดี  เพียรธัญกิจ
2. นางสาวรัตติกาล  แก้วหาวงศ์
3. นางสาวอาภัสรา  ไตยมูล
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
598 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  โคตรวงค์
2. นายธิติพงค์  เศรษฐาวงค์
3. นางสาวเบญจมาศ  เพราะพืช
 
1. นางสุพรรณี  สุพล
2. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
 
599 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวปิยะวรรณ์  โสมอินทร์
2. นายพัชรพล  สืบสิน
3. นางสาวสุมิตรตา  บุปผาชาติ
 
1. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
600 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  ยอดมงคล
2. เด็กหญิงศุภวดี  หิตะรัตน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเจาะ
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
601 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทเพชร
2. เด็กหญิงนันทิชา  ปักการะโน
3. เด็กหญิงเก็จมณี  ภูทะโล
 
1. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
2. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  พละศูนย์
2. เด็กหญิงอรสา  ไหว้ครู
3. เด็กหญิงอารยา  เทียนขำ
 
1. นางจารุณี  สุขภาค
2. นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์
 
603 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  อกอุ่น
2. เด็กหญิงวริญา  คำยศ
3. เด็กชายวิรชัย  มิ่งขวัญ
 
1. นางกิ่งแก้ว  สุทนต์
2. นางสาวอมรรัตน์  จำรูญ
 
604 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ์  คะนานันท์
2. นางสาวกันญานี  กุดเป่ง
3. นางสาวศุภาลักษณ์  ธิศาเวช
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
605 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมแมด 1. นางสาวบุษณีย์  วงค์สุข
2. นางสาวสุพัตรา  ธิวะพล
3. นายสุภกิจ  พันดา
 
1. นางสาวสังวาลย์  ขันเพชร
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวธิตินันท์  สีแลง
2. นางสาววรันธร  แสงจันทร์
3. นางสาวสุรกานต์ดา  แสนเลิง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คชมิตร
2. นางนงลักษณ์  อุปสุข
 
607 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายธนายุต  กองตา
2. เด็กชายนราวิชญ์  นาคสมบูรณ์
3. เด็กชายวณัฐพงษ์  นาคำ
 
1. นางสาวจตุพร  ทันจิตร์
2. นางสุดา  สุวะศรี
 
608 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เมืองปาก
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชาวโพนทอง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ไตรยะมูล
 
1. นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
609 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายชลิต  พทาเพชร
2. เด็กชายอัครพงษ์  ผลสิน
3. เด็กหญิงอุษา  วรรณโสภา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
2. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
 
610 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนินทร์  พายุพัด
2. เด็กหญิงประภาพร  อรบุตร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กาทอง
 
1. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
2. นางงามพิศ  มิ่งไชย
 
611 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธ์ชัย
2. เด็กชายอนุชา  กันหาคุณ
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  ลำไยผล
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
2. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
612 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  โพศาราช
2. นายวีระยุทธ  บุญมี
3. นางสาวสีดารัตน์  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
2. นางสาวนันทิวา  รักธรรม
 
613 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายสุนิตย์  สินชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
614 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายพรหมลิขิต  วงศ์เหลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
615 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สมาทอง
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
616 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
617 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ธรรมวงศ์
 
1. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
618 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนพันธ์
 
1. นายวรชาติ  นามบุตร
 
619 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายอนุชา  กันหาคุณ
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
 
620 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายพิทยา  สิงห์ชู
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
621 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวสุนิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
622 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  เขียวมนต์
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
 
623 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายณัฐพล  มานุพันธ์
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
624 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
625 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายสุนิต  สินชู
 
1. นางนราจันทร์  กมลรัตน์
2. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
626 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ปัตถาลี
2. เด็กหญิงธรัญญา  พิมมาทอง
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
627 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายพันธ์พงษ์  ลุนพันธ์
2. เด็กชายภูมินันท์  หงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
628 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มจิต
2. เด็กชายศรัณย์  บุญพุฒ
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
629 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
630 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พิมพ์เทศ
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
631 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายอติชาติ  ยุวบุตร
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
632 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายธนกาญจน์  สาระบุตร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
633 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกีรัตติญา  โยฆะวัฒน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
634 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อินทร์ขาว
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
 
635 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายประพันธ์  จำปานิล
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
636 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายณัฐวุฒิ  บุปผาดา
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
637 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายวันชัย  สืบดี
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
638 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสมโภชน์  ทัศบุตร
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
639 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
640 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายตะวัน  ก่ำเมือง
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
641 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายปฏิภาน  ผิวพรรณ
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
 
642 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  ทองเหลือง
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
643 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
644 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  เชื้อเงิน
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
645 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายธิตินันท์  อุดรสาร
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
646 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายธีระภัทร  กลางถิ่น
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
647 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายสุขอนันต์  สุริยะศรี
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
648 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สายสิงห์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
649 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายอดุลย์  จันทอง
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญสะอาด
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
 
651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายสุทธิเดช  อรัญ
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดิ์เล็ก
2. นางสาวกัณธิมา  ศรีสุวรรณ์
3. นางสาวกาญจนา  ไกยชาติ
4. เด็กชายก่อเกียรติ  สาระบุตร
5. เด็กหญิงชญานิน  มารัตน์
6. นางสาวฑิมัมพร  พารา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองสังวรห์
8. เด็กหญิงดวงมณี  ชมภูแสน
9. นางสาวติยาพร  ฤกษ์ดี
10. นายนัฐกมล  นิลภา
11. เด็กชายนัฐพล  คาระนัด
12. เด็กชายปัญญา  เชื้อเงิน
13. นางสาวพิชญารัตน์  ยอดสิงห์
14. นายพิเชษฐ์  ทองเหลือง
15. นายภาณุพงศ์  จันวัน
16. นายมนัสชัย  ศรีปันหา
17. เด็กชายมินธาดา  กุลวงค์
18. นางสาววาสนา  ก้อนคำ
19. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ทานะวิโรจน์
20. นางสาววิไลพร  มาลัย
21. เด็กหญิงศศิประภา  โชคชัยพาณิชกุล
22. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองหมื่น
23. นางสาวสวรรษา  ดุมแก้ว
24. นางสาวสุวะนันท์  มารัตน์
25. นางสาวหทัยภัทร  ระดาพงษ์
26. เด็กชายอดุลย์  จันทอง
27. เด็กชายอติชาติ  ยุวบุตร
28. นางสาวอรญา  ลำต้น
29. นางสาวอักษรเทียน  บัวอ่อน
30. เด็กหญิงเสาวภา  สาระบุตร
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
2. นายไกรวุฒิ  กลิ่มเกลี้ยง
3. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
4. นางพนารินทร์  ไกยพันธิ์
5. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
6. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
7. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
 
653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก่นคำ
2. นายจิรายุทธ  กู่ทอง
3. นางสาวจุฑารัตน์  สุดา
4. นายณรงค์ศักดิ์  สายทิพย์
5. นายณัฐนนท์  สายทอง
6. นางสาวดาราพร  ผาเพศ
7. นายทวีรัตน์  นวลอินทร์
8. เด็กหญิงนฤมล  บุญทวี
9. นายนันทิชาติ  บุญชู
10. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
11. นายปฏิภาน  ผิวพรรณ
12. นายภักดี  พรหมกสิกร
13. เด็กชายยุทธการ  ยังคำพบุตร
14. นายวันชัย  สืบดี
15. นายศตวรรศ  หนูสิน
16. นางสาวศิริมา  เล่าทุย
17. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงศ์
18. เด็กชายศิริวัฒน์  เพชรชู
19. นายสถาพร  วริสาร
20. นายสินชัย  เจริญท้าว
21. เด็กหญิงสิริรัตน์  ยะราช
22. เด็กหญิงสิรีธร  จันทร์โรจนานนท์
23. เด็กชายสืบพงศ์  พลเทพ
24. นางสาวสุกัญญา  บุญรอด
25. เด็กหญิงอทิตติญา  ทะนงศ์
26. นายอานนท์  มาสู่
27. นายเสกสันต์  สายทิพย์
28. นายเสริมวิทย์  โสรส
 
1. นายสมพาน  เรียงขัวญ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
3. นางสาวจีรนันท์  หนูสิน
4. นางสาวปานดวงจิต  วงศ์งาม
5. นางสาวอัจจิมา  รบกล้า
6. นายจักรกริซ  บุญมา
7. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ