สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 27 13 5 45 48 0 0 1 48
2 หัวตะพานวิทยาคม 13 11 3 27 37 2 1 2 40
3 อำนาจเจริญพิทยาคม 9 4 5 18 39 3 0 4 42
4 ราชประชานุเคราะห์ 54 8 3 2 13 22 5 0 3 27
5 ลืออำนาจวิทยาคม 7 9 5 21 31 1 0 2 32
6 พนาศึกษา 7 5 3 15 25 3 0 0 28
7 นาวังวิทยา 6 5 3 14 21 3 2 1 26
8 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 5 12 2 19 32 3 0 2 35
9 ปทุมราชวงศา 5 7 6 18 31 2 0 1 33
10 จิกดู่วิทยา 5 4 1 10 15 1 0 3 16
11 คึมใหญ่วิทยา 4 6 8 18 36 2 0 1 38
12 น้ำปลีกศึกษา 4 2 3 9 30 3 0 1 33
13 ชานุมานวิทยาคม 3 3 7 13 22 3 1 4 26
14 เสนางคนิคม 3 2 2 7 13 0 0 1 13
15 นาจิกพิทยาคม 2 1 2 5 9 1 1 1 11
16 ศรีเจริญศึกษา 2 0 3 5 11 0 0 1 11
17 นายมวิทยาคาร 2 0 1 3 13 1 0 0 14
18 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1 5 4 10 16 2 0 5 18
19 นาเวียงจุลดิศวิทยา 1 2 0 3 13 3 0 4 16
20 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 0 2 8 5 0 0 13
21 สร้างนกทาวิทยาคม 1 0 1 2 9 0 0 0 9
22 ลือวิทยาคม 0 2 2 4 14 1 1 3 16
23 มัธยมแมด 0 1 0 1 6 4 0 1 10
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
รวม 116 98 69 283 504 48 6 41 558