สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 22 13 5 40 43 0 0 1 43
2 หัวตะพานวิทยาคม 12 11 3 26 36 2 1 2 39
3 อำนาจเจริญพิทยาคม 9 4 5 18 38 3 0 4 41
4 พนาศึกษา 7 5 3 15 25 3 0 0 28
5 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 5 11 2 18 30 3 0 2 33
6 ปทุมราชวงศา 5 7 6 18 31 2 0 1 33
7 ลืออำนาจวิทยาคม 4 7 2 13 23 1 0 1 24
8 นาวังวิทยา 4 4 3 11 18 3 2 1 23
9 จิกดู่วิทยา 4 4 1 9 14 1 0 3 15
10 ราชประชานุเคราะห์ 54 4 1 2 7 15 5 0 3 20
11 คึมใหญ่วิทยา 3 4 8 15 33 2 0 1 35
12 ชานุมานวิทยาคม 3 2 7 12 21 3 1 4 25
13 เสนางคนิคม 3 2 2 7 13 0 0 1 13
14 นาจิกพิทยาคม 2 1 2 5 9 1 1 0 11
15 นายมวิทยาคาร 2 0 1 3 13 1 0 0 14
16 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1 3 3 7 13 2 0 5 15
17 น้ำปลีกศึกษา 1 2 1 4 25 3 0 0 28
18 นาเวียงจุลดิศวิทยา 1 2 0 3 12 3 0 4 15
19 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 0 2 8 5 0 0 13
20 ศรีเจริญศึกษา 1 0 2 3 9 0 0 1 9
21 สร้างนกทาวิทยาคม 1 0 1 2 9 0 0 0 9
22 ลือวิทยาคม 0 2 2 4 14 1 1 3 16
23 มัธยมแมด 0 1 0 1 6 4 0 1 10
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
รวม 95 87 62 244 461 48 6 38 515