สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 43 0 0 1 43
2 อำนาจเจริญพิทยาคม 38 3 0 4 41
3 หัวตะพานวิทยาคม 36 2 1 2 39
4 คึมใหญ่วิทยา 33 2 0 1 35
5 ปทุมราชวงศา 31 2 0 1 33
6 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 30 3 0 2 33
7 พนาศึกษา 25 3 0 0 28
8 น้ำปลีกศึกษา 25 3 0 0 28
9 ลืออำนาจวิทยาคม 23 1 0 1 24
10 ชานุมานวิทยาคม 21 3 1 4 25
11 นาวังวิทยา 18 3 2 1 23
12 ราชประชานุเคราะห์ 54 15 5 0 3 20
13 ลือวิทยาคม 14 1 1 3 16
14 จิกดู่วิทยา 14 1 0 3 15
15 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 13 2 0 5 15
16 นายมวิทยาคาร 13 1 0 0 14
17 เสนางคนิคม 13 0 0 1 13
18 นาเวียงจุลดิศวิทยา 12 3 0 4 15
19 นาจิกพิทยาคม 9 1 1 0 11
20 ศรีเจริญศึกษา 9 0 0 1 9
21 สร้างนกทาวิทยาคม 9 0 0 0 9
22 ธันยธรณ์พิทยา 8 5 0 0 13
23 มัธยมแมด 6 4 0 1 10
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 3 0 0 0 3
รวม 461 48 6 38 553