สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 48 0 0 1 48
2 อำนาจเจริญพิทยาคม 39 3 0 4 42
3 หัวตะพานวิทยาคม 37 2 1 2 40
4 คึมใหญ่วิทยา 36 2 0 1 38
5 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 32 3 0 2 35
6 ปทุมราชวงศา 31 2 0 1 33
7 ลืออำนาจวิทยาคม 31 1 0 2 32
8 น้ำปลีกศึกษา 30 3 0 1 33
9 พนาศึกษา 25 3 0 0 28
10 ราชประชานุเคราะห์ 54 22 5 0 3 27
11 ชานุมานวิทยาคม 22 3 1 4 26
12 นาวังวิทยา 21 3 2 1 26
13 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 16 2 0 5 18
14 จิกดู่วิทยา 15 1 0 3 16
15 ลือวิทยาคม 14 1 1 3 16
16 นาเวียงจุลดิศวิทยา 13 3 0 4 16
17 นายมวิทยาคาร 13 1 0 0 14
18 เสนางคนิคม 13 0 0 1 13
19 ศรีเจริญศึกษา 11 0 0 1 11
20 นาจิกพิทยาคม 9 1 1 1 11
21 สร้างนกทาวิทยาคม 9 0 0 0 9
22 ธันยธรณ์พิทยา 8 5 0 0 13
23 มัธยมแมด 6 4 0 1 10
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 3 0 0 0 3
รวม 504 48 6 41 558