หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-acr6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กะมณีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายบุญเสียน สิถิระบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ทากุโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายธาดา โคตรอาษาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
8. นายนันธนิษ อินท์น้อยโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
9. นายจักรพงษ์ ทองห่อโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
10. นายจักกฤษณ์ สุรำไพโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
11. นางรัชดา นิลฉวีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
12. นายเจษฎา ศิริโชคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
13. นางควรคิด อัปกาญจน์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นายอำนาจ ทองแจ่มโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
15. นายอมต รบกล้าโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
16. นายสมยศ นิลฉวีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
17. นายวชิรศักดิ์ บัวศรีโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
18. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
19. นางนันทนา กะมณีโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
20. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กะมณีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายบุญเสียน สิถิระบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ทากุโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายธาดา โคตรอาษาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
8. นายนันธนิษ อินท์น้อยโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
9. นายจักรพงษ์ ทองห่อโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
10. นายจักกฤษณ์ สุรำไพโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
11. นางรัชดา นิลฉวีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
12. นายเจษฎา ศิริโชคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
13. นายควรคิด อัปกาญจน์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นายอำนาจ ทองแจ่มโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
15. นายอมต รบกล้าโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
16. นายสมยศ นิลฉวีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
17. นายวชิรศักดิ์ บัวศรีโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
18. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
19. นางนันทนา กะมณีโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
20. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ขำตาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ ธารารมณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ สุรำไพโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัญญพนต์ ค้ำชูโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายธวัชชัย ช้อนทองโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิษณุ จินดาแต้สกุลโรงเรียนอำนจเจริญกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ ธารารมณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
2. นายพิชัย ขำตาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ สุรำไพโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิษณุ จินดาแต้สกุลโรงเรียนอำนาจเจิญกรรมการ
5. นายปัญญพนต์ ค้ำชูโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นายทวี โมราชาติโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธวัชชัย ช้อนทองโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา สารรัตน์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางผจงจิตต์ นางามโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
3. นางเยาวภา ชินคำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสุพัตรา ประครองพวกโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิสมัย แก่นก่อโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นางสาวนวลศรี มั่งมีโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
7. นางนิตยา บัวทองโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสำราญ โลหะสารโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางนุชรินทร์ วรโพธิ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางกัญญนันต์ เชยคำดีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางจินตนา รูปใสโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองแดง แสวงบุญโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นางเพียงคำ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นางลาวัลย์ สีหะวงษ์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
8. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
8. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาวพรรณพิไล คุณารักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาวพรรณพิไล คุณารักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
7. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูรวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสมานรัตน์ ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายเทวราช สาระคำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายเทวราช สาระคำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นายเทวราช สาระคำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวพรรณพิไล คุณารักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
6. นายเทวราช สาระคำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพรรณพิไล คุณารักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ จันทะบาลโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายวิญญู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายดำเกิง วรเถกิงกูลศึกษานิเทศก์ สพป.อจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวิตรี กาญจนกัณฑ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวิตรี กาญจนกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรัศมี ถิ่นขามโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
2. นายชาตรี เจริญศิริโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
4. นายชานนท์ มีสิงห์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร โพธิ์ธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายรัศมี ถิ่นขามโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
2. นายชาตรี เจริญศิริโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
4. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร โพธิ์ธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายรัศมี ถิ่นขามโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
2. นายชาตรี เจริญศิริโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
4. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายเกรียงไกร โพธิ์ธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายศึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ หน่อแก้วโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ หน่อแก้วโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายเสกสรร วังทองโรงเรียนหัวตะพานกรรมการ
4. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นายสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
6. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
4. นายวัฒนศักดิ์ วงค์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายวัฒนศักดิ์ วงค์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ วงค์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ หน่อแก้วโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
4. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
4. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ วงค์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ หน่อแก้วโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ วงค์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ วงค์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย กองเพียรโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางไพรณี ค่ำคูณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางชรชญา ภูมิจิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายอุทัย บุญวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รอดบุญมาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางไพรณี ค่ำคูณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายอุทัย บุญวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ รอดบุญมาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางธรชญา ภูมิจิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวปฎิมาพร พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธรชญา ภูมิจิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา อนุคำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายอุทัย บุญวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธรชญา ภูมิจิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
2. นางไพรณี ค่ำคูณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล อุตสียาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รอดบุญมาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา สินเต็มโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพรณี ค่ำคูณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ รอดบุญมาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัจฉรา สินเต็มกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา อนุคำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางธรชญา ภูมิจิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุมา อนุคำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางธรชญา ภูมิจิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายอุทัย บุญวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล อุตสียาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธรชญา ภูมิจิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา อนุคำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รอดบุญมาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปฎิมาพร พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ รอดบุญมาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
2. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางอัจฉรา สินเต็มกรรมการ
4. นางสาวปฎิมาพร พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอุทัย บุญวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางธรชญา ภูมิจิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา อนุคำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวปฎิมาพร พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางไพรณี ค่ำคูณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ รอดบุญมาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิเนตร สมคิดโรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นางสริศรา รัตนกูลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสว่างพงษ์ พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายเสถียง ไชยจันทร์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายรณกรณ จันทร์สดโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมชัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายสรภัทน์ ชิณอรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายสมใจ หมายหมั่นโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร นามสุวรรณโรงเรียนน้ำปลึกศึกษากรรมการ
5. นายปราโมท มารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเกษร พลหาญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ โสพลสุขโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นายไกรวุฒิ ศรีสุขโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
5. นางณัฎฐิดา ถีระพันธ์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
6. นางมยุรี บุญรอดโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางรัตนา แสนแดงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร แก้วมีศรีโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสายจิต อดกลั้นโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางพิสมัย บุญยงค์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางนวนิตย์ เชาวนะกิจโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ยืนสุขโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทิมา สุขสำราญโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทา ทองน้อยโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุภาพิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวชุลีรัชต์ ประกิ่งโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ ลาวิลาศโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
3. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายรพีภัทร บุตรภักดิ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางสาวนลินพรรณ เดชธนวิรุฬห์การโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
5. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บูคะธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนลินพรรณ คงเดชโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางมะยุรี สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตษฏา วันนาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ทองแล็งโรงเรียนลือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนลินพรรณ คงเดชโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายกิตษฏา วันนาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฒร์พพันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวนภา คำมูลโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุรพล พุทธคูโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นางมะยุรี สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
7. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางพัชราวลัย ศรีรักษาโรงเรียนเสนางนิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ขันทวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ธานีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวชญานิศา คูณมาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
6. นายเจษฎา ศิริโภคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี โสลักษณ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภา ขันทวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
2. นางสีไพ ทันใจโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวัลย์ ประพินโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายรพีภัทร บุตรภักดิ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายวรยุทธ จันทร์กองโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ สุภาพิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวชญานิศา คูณมาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
3. นางปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายธานินทร์ ธานีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี โสลักษณ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บุพชาติโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางภาวิณี โสลักษณ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาววิภาดา บุพชาติโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล พุทธคูโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
2. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ บุญศรีโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางนันทนา กะมณีโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางนันทนา กะมณีโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางนันทนา กะมณีโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ มานามโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเจียมศักด์ งามเนตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ บุญมาตรโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายประมวล พรมทาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเจียมศักดิ์ งามเนตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพัฒน์ บุญมาตรโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายประมวล พรมทาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ไชยกุฉิมโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ถือสัตย์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายธวัฒน์ สารรัตน์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชำนาญฤทธิ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ ไชยกุฉินโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ถือสัตย์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ ชินวรรณะโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายธนวัตน์ สารรัตน์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชำนาญฤทธิ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช สินราชโรงเรียนนาวังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ครุธสิมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ ขันเพชรโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช สินราชโรงเรียนนาวังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสังวาลย์ ขันเพชรโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ผาใหญ่โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวานิช กุมภิโรโรงเรียนลือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแสงชัย สมนามโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางปณพร พรมหล่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย บางเหลือโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายสราวุธ คูณคณะโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
3. นายสุรเดช นิลนามะโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ไชยจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน ปลดเปลื้องโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองสุข แสงใสแก้วโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวรรณี บุญหลายโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นายศรศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญเสียน สิถิระบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นางไพรวรรณ ต้นงอโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
8. นายสมพงษ์ นครพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ไชยจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมาน ปลดเปลื้องโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองสุข แสงใสแก้วโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวรรณี บุญหลายโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นายศรศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญเสี่ยน สิถิระบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายไพรวรรณ ต้นงอโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
8. นายสมพงษ์ นครพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรรณี กมลฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นางสุวณี จันเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นางอาริยา จันทวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรรณี กมลฤกษ์โรงเรียนออำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นางอาริยา จันทวงค์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุวณี จัันเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือง บุตรภักดิ์โรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราวรรณ วิลามาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตยา นามตะไชยโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายจันมา ฏกมลศรีโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัฒนา บุตรไชยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือง บุตรภักดิ์โรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราวรรณ วิลามาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิตนา ทาตะไชยโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายจันมา โกมลศรีโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัฒนา บุตรไชยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ ประทุมวันโรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณี กมลฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร สอนแสงโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ ประทุทวันโรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณี กมลฤกษ์โรงเรียนออำนาจเจริญกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร สอนแสงโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา โพธิ์ขาวโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจิต ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยนาถ สืบเสนาะโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศรีสุดา โพธิ์ขาวโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจิต ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยนาถ สืบเสนาะโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภาวิดา วรรณเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพร พลเยี่ยมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางพิสมัย ตาละคุณโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางภาวิดา วรรณเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปัทมาำพร พลเยี่ยมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางพิสมัย ตาละคุณโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิธกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นายพนพิพัฒน์ สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายอนุสรณ์ บุญศรีโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางสาวสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ บุญศรีโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นายสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายอ๊าก ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาต ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวิตรี กาจนกัณฑ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกูลสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวิตรี กาจนกัณฑ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายอ๊าก ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิชาต ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอ๊าก ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาต ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกูลสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอ๊าก ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาต ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวิตรี กาจนกัณฑ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอาคม วงศ์วันสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นายสาวิตรี กาญจนกัณฑ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวิตรี กาญจนกัณฑ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธนรรณพ ได้พึ่งสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นายเสรี ศรีคุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายเลอสรรค์ สายสมบัติโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร โพรินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]